Кафедра захисту і карантину рослин

Постійний URI для цієї колекції

Огляд

Останні матеріали

Зараз показується 1 - 5 з 14
 • Матеріал
  ЗАХИСТ СОЇ ВІД ХВОРОБ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
  (EUROPEAN SCIENTIFIC PLATFORM, 2023) Притула Ольга Володимирівна ; Мостов'як Іван Іванович
  Застосування фунгіцидів на сої є економічно вигідним прийомом, який доцільно включати в технологію вирощування культури в господарствах Правобережного Лісостепу України. В асортименті сучасних пестицидів найкращу ефективність під час проведення досліджень забезпечив фунгіцид Імпакт Т, КС з нормою витрати 1,0 л/га. Оптимальний строк застосування препарату за профілактичного внесення або за перших проявів грибкових хвороб (фаза початку цвітіння сої)
 • Матеріал
  Ефективність сучасних інсектицидів у захисті вишнево-черешневих промислових насаджень від вишневої мухи
  (Карантин і захист рослин, 2023) Яновський Юрій Петрович ; Суханов Святослав Всеволодович ; Крикунов Ігор Володимирович ; Фоменко Олександр Олександрович
  Дослідити ефективність дії інсектицидів Актеллік 500 ЕС, КЕ (піриміфос-метил, 500 г/л), Каліпсо 480 SС, КС (тіаклоприд, 480 г/л), Проклейм 50 SG, РГ (емамектину бензоат, 50 г/ кг), Мовенто 100 SC, КС (спіротетрамат, 100 г/л), Ексірель, СЕ (циантраніліпрол, 100 г/л) та біопрепаратів Актофіт, КЕ (аверсектин С, 0,2%), Бітоксибацилін-БТУ, р., (клітини бактерії Bacillus thuringiensis. ендоспори, ендотоксин, екзотоксин), Лепідоцид-БТУ, р., (клітини бактерії Bacillus thuringiensis var. Kurstaki, ендоспори, ендотоксин) на зниження чисельності та шкідливості вишневої мухи (Rhagoletis cerasi L.), показники продуктивності черешні та вишні в промислових насадженнях. Методи. Польові, в промисловому саду черешні та вишні в умовах навчально-виробничого відділу університету. Дерева черешні сорту Регіна та вишні Альфа. Схема садіння — 4 ќ 5 м. Рік садіння — 1996. Форма крони — розріджено (покращено)-ярусна. Підщепа — сильноросла (антипка звичайна). Фази розвитку рослин в момент обробок — «розвиток плодів (плоди мають приблизно 90% кінцевого розміру — початок забарвлення плодів)» (BBCH 81) та «достигання плодів (забарвлення плодів триває)» (BBCH 85). Ґрунт — неглибокий, малогумусний пилувато-суглинистий опідзолено вилужений чорнозем: вміст гумусу — 1,3—2,5%; рН — 4,8—5,2; рухомих сполук Р2О5 — 130—180 мг/кг і К2О — 8,9—9,2 мг/кг (за методом Чирікова). Заходи з догляду за дослідною ділянкою — рихлення ґрунту в пристовбурних смугах упродовж вегетаційного періоду, внесення органічних і мінеральних добрив, обрізування, скошування трави в міжряддях (задерніння міжрядь), захист від шкідників і хвороб. Визначали технічну ефективність препаратів у різних нормах витрат проти вишневої мухи та їх вплив на показники продуктивності черешні та вишні в промислових насадженнях. Обліки проводили за загальноприйнятими в плодівництві, захисті рослин і ентомології методиками. Результати. Використання препаратів Актеллік 500 ЕС, КЕ; Каліпсо 480 SС, КС; Проклейм 50 SG, РГ; Мовенто 100 SC, КС; Ексірель, СЕ проти вишневої мухи забезпечило зниження чисельності цього виду в насадженнях черешні та вишні на 91,4—98,9% та 93,7—97,6% відповідно. Це дозволило отримати високосортну продукцію плодів черешні та вишні з урожайністю в 1,7—1,9 і 1,4—2,1 раза відповідно вищою порівняно з контролем. Вихід нестандартної продукції становив 0,4—0,6% проти 34,9—44,3% на контролі (обробка водою). Ефективність біопрепаратів у насадженнях цих культур становила 32,9—40,4%, що свідчить про низьку їхню ефективність проти даного шкідника. Висновки. Використання інсектицидів Актеллік 500 ЕС, КЕ; Каліпсо 480 SС, КС; Проклейм 50 SG, РГ; Мовенто 100 SC, КС; Ексірель, СЕ дає змогу ефективно знизити шкідливість вишневої мухи в насадженнях черешні та вишні і контролювати її чисельність упродовж місяця (тривалість розвитку личинок). Обмеження чисельності шкідника в промислових черешнево-вишневих садах за використання інсектицидів забезпечило підвищення врожайності та товарної якості отриманої плодової продукції.
 • Матеріал
  Productivity of winter wheat under cultivation technologies of different intensity
  (Zemdirbyste-Agriculture, 2023) Мостов'як Іван Іванович
  One of the main directions of agricultural production in Ukraine is the stabilisation and increase in the production of high-quality food grains, which will ensure the country’s food security and increase the export potential. Increasing the yield of winter wheat (Triticum aestivum L.), the main grain crop of the country, is important in this regard. The purpose of the study was to investigate the influence of different intensity cultivation technologies on the productivity of winter wheat. The experiment was carried out in 2016–2020 and based on a stationary multifactorial experiment of the Department of Technology of Grain and Ear Crops of the National Scientific Centre Institute of Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. Models of cultivation technologies were studied, which differed in the rates of applied mineral fertilisers, the insertion of pea straw residues, and the application of the plant protection system (PPS). The results showed a positive effect of the cultivation technologies with increasing intensity on the formation of winter wheat productivity. The amount of vegetative mass, the level of accumulation of the dry matter of plants, the density of productive stems, the length of the ear, the number of spikelets per ear, and the grain size of the ear increased. The factor ‘fertilisation system’ had the greatest influence (79.3%) on the formation of winter wheat grain yield. The highest grain yield was obtained by the highly intensive 1 (HI1) cultivation technology, which provided for the application of P80K100N240 fertilisers with the background of the straw residues of preceding crop and integrated PPS, which was 8.93 t ha−1 (excess to control was 4.71) with the best indicators of grains quality, protein content of 13.3–13.8%, and gluten content of 23.3–24.6%. On application of the studied technologies, winter wheat did not significantly accumulate copper, zinc, manganese, and iron. Keywords: winter wheat, cultivation technologies, Triticum aestivum, fertiliser rate, grain quality, grain yield.
 • Матеріал
  ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ ФУНГІЦИДІВ НА ПОСІВІВ СОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
  (Таврійський науковий вісник, 2023) Притула Ольга Володимирівна
  У статті наведені результати ефективності дії фунгіцидів на вивчення впливу фун-гіцидів посівів сої. В останні роки в технології вирощування сої поряд із застосуванням мінеральних добрив і регуляторів росту все більшого поширення набувають засоби захи-сту рослин і зокрема застосування фунгіцидів. Якщо 15–20 років тому в системі захисту посівів сої використовували головним чином протруйники, гербіциди та інсектициди, то в останні роки одержання стабільних і висо-ких врожаїв сої без застосування фунгіцидів неможливе. Для ефективного вирощування сої в сучасних умовах застосування фунгіцидного захисту посівів є необхідним агрозаходом. Для захисту посівів сої від комплексу грибних хвороб в колективних і фермерських господарствах України використовують протруйники. Вони забезпечують захист посівів сої від хвороб в перші фази розвитку культури. Посіви обстежували та проводили обліки розвитку грибних хвороб сої протягом усього періоду вегетації. У фази: сходи, першого-другого трійчастого листка, гілкування, цвітіння, утворення та наливу бобів, дозрівання насіння. Облік ураженості хворобами, що проявлялись на листках та інших органах рослин, проводили згідно відомих у фітопатології методик. У кожному варіанті обліковували кіль-кість рослин з ознаками тієї чи іншої хвороби, у пробі брали по 25 рослин. Ураженість визначали з розрахунку на 100 рослин, показуючиїї у відсотках. На кожній з облікових рос-лин визначали кількість уражених листків водночас, визначаючи інтенсивність ураження за наявністю плям, нальоту, озаїчності. Якщо ознаки хвороби були відсутні, ставили 0 балів, при ураженості 15 % поверхні площі листків – 1 бал, 2 бали – коли симптоми хвороби поширені на 25 % поверхні рослини, 3 бали – уражено 50 %, 4 бали– більше 75 %, 5 балів – коли листя відмирало. Для визначення структурних показників урожаю насіння сої проводили розбір 25 рослин. Облік урожаю сої здійснювали шляхом збирання суцільним способом комбайном та приве-дення до стандартної чистоти і вологості. Біологічну урожайність зерна сої визначали методом «пробних снопів» у фазі повної стиглості культури з перерахунком на 1 гектар. Статистичну обробку експериментальних даних проводили дисперсійним методом. Використані методи і методики проведення польових і лабораторних досліджень забез-печили належну точність та достовірністьо держаних результатів. Застосування фунгіцидів на сої є економічно вигідним прийомом, який доцільно вклю-чати в технологію вирощування культури в господарствах Правобережного Лісостепу України. В асортименті сучасних пестицидів найкращу ефективність забезпечив фунгі-цид Імпакт Т, КС з нормою витрати 1,0 л/га. Оптимальний строк застосування препа-рату за профілактичного внесення або за перших проявів грибкових хвороб (фаза початку цвітіння сої). Оптимізація фітосанітарного стану та фізіологічний ефект на дослідних ділянках з застосуванням фунгіциду Імпакт Т, КС сприяли збереженню від втрат 0,99 т зерна. Ключові слова: протруйники, інсектициди, фунгіциди, соя, переноспороз, септоріоз, церкоспороз, аскохітоз, іржа.
 • Матеріал
  Видовий склад ентомофауни озимих зернових культур в умовах Лісостепу України
  (Львів: Державний природознавчий музей НАН України, 2023) ПАНАСЮК В. В. ; ЧУХРАЙ Р. В. ; ПАНАСЮК В. В.