Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Постійний URI для цієї колекції

Огляд

Останні матеріали

Зараз показується 1 - 5 з 177
 • Матеріал
  Концептуальні положення сервісології та сервіс-управління
  (Збірник наукових праць Уманського НУС, 2022-05-25) Петренко Н.О. ; Коваленко Л.Г.
  Розвиток сервісології як галузі наукового знання передбачає формування понятійного апарату. Дана стаття представляє авторський погляд на визначення концептуальних положень сервісології, таких як індивідуалізація потреб, ідентичність товарів і послуг, роз'яснення з точки зору сервісології визначень «сервіс», «сфера послуг», «послуга».
 • Матеріал
  Соціальна логістика та ефективність використання механізмів співробітництва сільських територіальних
  (Економіка та держава, 2022-02-25) Гоменюк М.О. ; Петренко Н.О. ; Мовчанюк А.В.
  Функціонування та розвиток об'єднаних територіальних громад (ОТГ) сьогодні є однією з найактуальніших тем. Оптимізація ресурсів: матеріальних, інформаційних, людських — на цьому спрямована реформа децентралізації. Децентралізація прийняття рішень центральною владою на рівень громади покращить життя людей, особливо в малонаселених районах. Тому важливим науковим завданням сьогодні є оптимізація перебігу внутрішніх соціальних процесів під час управління ОТГ. Держава створила належні умови для співпраці регіональних громад, ухвалила необхідні нормативно-правові документи, надала методичне та фінансове стимулювання. Кооперативний процес територіальних громад базується на принципах мобілізації та стимулювання, що дає можливість громадам отримувати вигоди, взаємну вигоду та економічну ефективність для соціально-економічного розвитку. Співпраця українських територіальних громад загалом є недостатньою, а в окремих сферах — незадовільною, більшість угод підписуються на короткостроковій основі, що є слабкою основою для принципів стратегічного розвитку. Фінансова основа співпраці є визначальною, формується різними джерелами доходів і не заборонена законом. Результати щомісячного моніторингу процесів децентралізації та місцевого самоврядування Міністерством громад і територіального розвитку України не містять інформації про залучені та витрачені фінансові ресурси під час виконання угод про співпрацю громад. Фінансування договірних завдань і проєктів здійснюється відповідно до затвердженого бюджету на рік після підписання угоди, що може призвести до ризику нереалізації кооперативних проєктів та нерегулярного доступу до коштів з інших джерел.
 • Матеріал
  Удосконалення системи прийняття управлінських рішень щодо управління операційними витратами з метою забезпечення конкурентоспроможності підприємства
  (Ефективна економіка, 2022) Пархоменко Л.А. ; Загороднюк О.В. ; Малюга Л.М. ; Фротер О.С.
  В рамках забезпечення конкурентоспроможності сучасні економісти приділяють значну увагу аспектам процесу управління витратами, при цьому сама концепція управління витратами не поширена у вітчизняній практиці. Управління витратами слід розуміти не тільки як безперервний процес обліку, аналізу, планування і контролю, але і як розробку оптимальних управлінських рішень для прогнозування зниження витрат. Операційні витрати є одним з найважливіших економічних показників підприємства, саме співвідношення між доходами і витратами в кінцевому підсумку визначає фінансовий результат його діяльності. Правильність вибору методу обліку витрат залежить від успішної роботи підприємства і його конкурентоспроможності зокрема. Крім того, в умовах сучасності і неминучої активізації конкуренції з іноземними підприємствами, які володіють сучасними технологіями виробництва і управління, розвиток вітчизняних підприємств багато в чому визначається використанням інноваційних факторів для забезпечення ефективного управління економікою. Досліджено теоретичні питання та особливості механізму управління операційними витратами, спрямованого на підвищення конкурентоспроможності підприємства. В рамках концепції конкурентного управління операційними витратами, щоб забезпечити низький рівень витрат, підприємству необхідно випереджати конкурентів у ринковій власності. В умовах ринкових змін структури витрат за рахунок інноваційних процесів операційні витрати таких фірм можуть бути нижчими, ніж ті, які раніше закріпилися на ринку, але не здатні швидко реагувати на зміни. Таким чином, ми визначили необхідні умови для формування ефективної системи управління операційними витратами на вітчизняних підприємствах з метою збільшення їх конкурентоспроможності і збереження лідируючих позицій на ринку. В сучасних умовах система управління витратами повинна розглядатися як єдиний скоординований комплекс взаємопов'язаних повсякденних заходів, спрямованих на економію ресурсів і максимізацію їх впливу. На нашу думку, цю систему можна віднести до інноваційного фактору, здатного підвищити ефективність і конкурентоспроможність підприємства. Операційні витрати зростають до такої міри, що конкурентоспроможність підприємства, в якій вони призводять до поліпшення фінансових показників його діяльності і дають можливість поліпшити його ринкову репутацію.
 • Матеріал
  Методи обліку та управління операційними витратами
  (Економіка та держава, 2022-02) Пархоменко Л. А., Малюга Л. М., Фротер О. С., Нижник І. О.
  Найголовніше в економіці кожного підприємства — це визначення витрат, результатів виробництва та їх порівняння. У нинішніх умовах ефективне управління витратами підприємства неможливе без орга[ нізації оперативного аналізу собівартості продукції. Сьогодні найбільш поширеними методами є аналіз експлуатаційних витрат, "Прямі витрати", "Стандартні витрати", "Вартість поглинання", "Цільова вартість", "Вартість на основі активіті", "Вчасно", "Кайдзен вартість", "Функціональний аналіз витрат" та інші. Найголовніше в економіці кожного підприємства — це визначення витрат, результатів виробницт[ ва та їх порівняння. Порівняння результатів і витрат дає можливість оцінити ефективність підприєм[ ства. Ефективне управління витратами є пріоритетом у діяльності підприємства, а вибір методу обліку і управління витратами є найважливішим завданням. Метою цієї роботи є вибір найбільш підходящого методу управління операційними витратами на підприємстві, аналіз сучасних вітчизняних і зарубіжних методів обліку і управління витратами промислових підприємств. Перехід до ринкових відносин диктує головну мету комерційного підприємства — максимізувати прибуток. Від цього безпосередньо залежать всі інші цілі. Управління витратами є засобом для досягнення підприємством високого економічного ре[ зультату.
 • Матеріал
  РОЛЬ ТУРОПЕРАТОРСЬКИХ КОМПАНІЙ У РОЗВИТКУ ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
  (КНУКіМ, 2022-05-20) Тимчук Світлана Володимирівна
  Розвиток фестивального туризму в Україні є ресурсом для внутрішнього туризму. Підвищити імідж України у напрямку фестивального туризму можуть туроператорські компанії. Створення відповідних програм перебування туристів з комфортними умовами, щоб споживач туристичних послуг почувався учасником фетивальних заходів і запам’ятав відпочинок. Цього можна досягти також на основі індивідуального підходу туроператорських компаній та турагентств до формування програм перебування та обслуговування кожного туриста.