Кафедра української та іноземних мов

Постійний URI для цієї колекції

Огляд

Останні матеріали

Зараз показується 1 - 5 з 110
 • Матеріал
  ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ ДО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
  (Publishing Group «Scientific Perspectives», 2024) Лазарєв О.В., Фернос Ю.І., Комісаренок Н.О.
  У статті представлені результати теоретичного дослідження проблеми «готовності» майбутніх фахівців у галузі агрономії до професійно орієнтованої іншомовної комунікації. У ході дослідження було проведено ґрунтовний аналіз вітчизняних та зарубіжних джерел за темою дослідження, що дозволило уточнити сутність поняття ISSN 2786-6165 (ONLINE) №4(22)2024 1122 «готовність» майбутніх агрономів до професійної діяльності. У дослідженні готовність людини до ефективної діяльності розглядалася як ключовий чинник успішної реалізації професійної стратегії. Підкреслено важливість розвитку комунікативної компетентності, зокрема і іншомовної, як складової готовності до професійної діяльності. У результаті дослідження сформоване власне визначення готовності студентів до іншомовного спілкування у рамках обраної професії, що є динамічною системою, яка включає особистісні якості, знання, уміння та навички. Важливі напрямки формування цієї готовності включають розвиток комунікативної, соціокультурної та професійної компетентності, де самоосвіта відіграє вагому роль. Дослідження також підкреслює важливість подальших наукових досліджень у цій галузі, спрямованих на оптимізацію методик формування готовності до іншомовної комунікації та розвиток комплексних підходів до навчання, враховуючи глобальні тенденції.
 • Матеріал
  Підготовка фахівців спеціальності «Лісове господарство» за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» в університетах великої Британії
  (Видавнича група «Наукові перспективи», 2023-06-24) Чучмій І. І. ; Мовчан Л. В. ; Каричковська С. П.
  Розглянуто навчальні програми підготовки фахівців спеціальності «Лісове господарство» за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» в університетах Великої Британії. Для аналізу навчальних програм підготовки фахівців з лісового господарства обрано два університети Великої Британії – Бангорський університет та Університет Харпера Адамса. Метою навчальних програм даних університетів є розуміння студентами сутності лісових екосистем та їх ролі в глобальному середовищі, розвиток навичок раціонального управління лісовим господарством в світі та знайомство з його товарами й послугами. Зауважується, що дані програми спрямовують студентів на здобуття основних навичок роботи в галузі охорони природи та лісового господарства, сприяють створенню міцної наукової бази майбутніх фахівців для подальших досліджень в природоохоронній або лісовій екології. Стверджується, що набуті в процесі навчання навички стануть в нагоді майбутнім фахівцям для роботи в лісових господарствах, організаціях державного сектору та неурядових організаціях. Порушено питання про необхідність підготовки більшої кількості фахівців спеціальності «Лісове господарство» в аграрних закладах освіти через брак кваліфікованих кадрів в галузі. Зникнення природних ресурсів в світі, неефективні методи управління лісовим господарством спонукають до пошуку нових методів навчання професійних лісівників. Однак, як зазначається, теоретична підготовка разом із практикою навчання студентів та співпраця із партнерськими урядовими організаціями для поширення досвіду лісівництва сприятиме належній політиці та практиці ведення лісового господарства майбутніми фахівцями, забезпечить відповідальне і стале використання лісових ресурсів та допоможе трансформувати економіку світових громад і країн в цілому.
 • Матеріал
  Впровадження персоналізованого навчання дисциплін гуманітарного профілю у вищій школі як чинник підвищення якості освіти
  (Видавнича група «Наукові перспективи», 2023-10) Мовчан Л. В. ; Каричковська С. П. ; Чучмій І. І.
  В статті розглянуто особливості персоналізованого навчання при викладанні гуманітарних наук у закладах вищої освіти України як інноваційної технології покращення якості освіти. Сьогодні в освіті широкого поширення набувають різні види і форми освіти, що є провідною умовою всебічного розвитку особистості, збагачення її творчого потенціалу, засобом реалізації здібностей, а також зростанням професійної компетенції, удосконаленням раніше здобутих знань, умінь і навичок. Автори зауважують, що нові умови вимагають нових підходів. Сьогодні кожному педагогу важливо усвідомити завдання підготувати не студентів-формалістів, які здатні лише відтворювати набуті в процесі навчання знання, але таких, що вміють творчо мислити, зіставляти та аналізувати факти, аргументовано захищати власну точку зору. Вони повинні мати достатню теоретичну підготовку, яку б уміли реалізувати на практиці в житті та для подальшого навчання. Щоб бути готовими до навчання, роботи та життя в технологічному суспільстві, студентам потрібна здатність збирати, розуміти, оцінювати, синтезувати і відтворювати інформацію та ідеї, проводити оригінальні дослідження, уміти брати на себе відповідальність та вирішувати проблеми, аналізувати та створювати великий обсяг друкованих і недрукованих текстів у старих і нових медіаформах. Зазначається, що для розкриття творчих можливостей студентів, задоволення їх особистих та суспільних інтересів, викладачу необхідно володіти методиками, які стимулюють конструктивно-критичне мислення, розвивають творчі здібності здобувачів освіти. Досягнути цих завдань можливо тільки за умови інноваційного, творчого підходу до процесу навчання. Автори наголошують, що використання персоналізованого навчання у закладах вищої освіти сприяє кращому опануванню ключових компетентностей, що є головним критерієм якості освіти. Персоналізоване навчання – це освітній підхід, який враховує особливі потреби, інтереси та сильні сторони кожного студента та забезпечує унікальний досвід навчання на основі індивідуальних рис здобувачів освіти.
 • Матеріал
  ОПИС МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ АГРАРНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  (Видавнича група «Наукові перспективи», 2023-09) Лазарєв О.В. ; Фернос Ю.І.
  У статті розглядається поняття пізнавальна самостійність, яке визначається як якість особистості, що виявляється у потребі постійного примноження та поглиблення раніше освоєних знань та умінь; у здібності студента діяти без допомоги ззовні; в умінні ставити завдання та знаходити раціональні способи їх вирішення. Визначено сутність та структурні компоненти поняття, що досліджується: цільовий, стимулюючий-мотиваційний, змістовно-операційний, емоційно-вольовий, оціночно-корекційний. Виявлено педагогічні умови розвитку пізнавальної самостійності студентів аграрного ЗВО: ефективна організація, управління та самоврядування навчальним процесом; оновлення змісту навчання, що сприяє найбільш цілісному розвитку пізнавальної самостійності студентів; впровадження у навчально-виховний процес комплексу педагогічних технологій; реалізація ідей педагогіки співробітництва у навчальному процесі (педагогічна взаємодія, створення комфортного мікроклімату). Виділено критерії сформованої пізнавальної самостійності студентів аграрного ЗВО: цільовий, стимулюючий-мотиваційний, змістовно'операційний, емоційно-вольовий, рефлексивний. На основі діяльнісного, особистісно-орієнтованого та синергетичного підходів описано теоретичну модель розвитку пізнавальної самостійності студентів аграрного ЗВО, реалізація якої може базуватися на наступних принципах: знаходження нових знань у процесі самостійного пошуку; наступність, що зумовлює характер зв’язку між елементами педагогічного процесу, сприяє передбаченню логіки його подальшого розвитку; рефлексивність, що створює спрямованість інтересів, мотивів та зусиль студентів на усвідомлення своєї індивідуальності та свого призначення. Описано модель розвитку пізнавальної самостійності студентів аграрного ЗВО, що реалізує виділені педагогічні умови; доповнено теорію пізнавальної самостійності змістом педагогічних умов, що забезпечують розвиток пізнавальної самостійності студентів. Ключові слова: аграрний ЗВО, пізнавальна самостійність студентів, модель, педагогічні умови, критерії, принципи.
 • Матеріал
  АНГЛІЙСЬКА МОВА
  (Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2023) Комісаренко, Наталія Олександрівна
  Посібник адресований студентам економічних спеціальностей, які навчаються у вищих аграрних навчальних закладах. Зміст посібника відповідає типовій програмі вивчення іноземної мови у вищих аграрних навчальних закладах, структура забезпечує можливість працювати за кредитно-модульною системою організації навчального процесу та контролю знань. Посібник складається з семи розділів та глосарія економічних термінів. В кінці кожного розділу додається граматичний довідник, у якому стисло пояснюється граматичні явища.