Кафедра української та іноземних мов

Постійний URI для цієї колекції

Огляд

Останні матеріали

Зараз показується 1 - 5 з 104
 • Матеріал
  Прецедентні та фонові назви в онімному просторі роману Ілларіона Павлюка «Я бачу, Вас цікавить пітьма»
  (ПП Данило С.І., 2021) Фернос, Юлія
  Прецедентні та фонові імена є складовою частиною лінгвокогнітивної бази мовної спільноти. У будьякому тексті вони формують лінгвокультурну картину суспільства. За своїми функціонально-семантичним характеристикам такі назви наближаються до імен загальних, але залишаються в статусі власних назв, оскільки, незважаючи на семантичні перетворення, зберігають зв’язок із носієм імені. Метою розвідки є аналіз прецедентних та фонових назв роману Ілларіона Павлюка «Я бачу, вас цікавить пітьма». Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: зафіксувати та систематизувати аналізовані ономастичні одиниці в художньому дискурсі Ілларіона Павлюка; з’ясувати змістове навантаження власних назв та їх значення для розвитку сюжету, побудови мовної та літературної композиції твору. Близько 33% власних назв роману – це прецедентні назви, які репрезентовано сферами-джерелами: «релігія» (15), «література» (10), «міфологія» (8), «кінематографія» (8), «музичне мистецтво» (7), «образотворче мистецтво» (4), «історія» (3), «медицина» (3), «кримінальний світ» (2), «філософія» (1), «наука» (1). Пласт фонових онімів (23 % від усіх власних назв) представлений у романі назвами ергонімів (15), автомобілів (12), їжі та напоїв (6), одягу/брендів та інших текстильних виробів (4), назвами соцмереж та комп’ютерних додатків (3), грошових одиниць (2), цигарок та аксесуарів (2), телефонів (1), свят (1), бойових мистецтв (1), телепередач та журналів (1). Зібраний фактичний матеріал доводить, що прецедентні назви «Пітьми» Ілларіона Павлюка пов’язані із різноманітними сферами життя, насичують роман додатковою образністю, створюють вертикальний контекст твору, додають в текст трохи іронії та відкривають читачеві внутрішній світ героя, його думки та переживання. Вживаючи прецедентні імена, автор висловлює свою суб’єктивну думку стосовно будь-якої особи, місця або події, дає їм негативну або позитивну оцінку. Фонові назви виступають здебільшого як засіб конкретизації часу та простору, допомагають створити ілюзію реального світу у потойбічному світі
 • Матеріал
  Навчання жінок у педагогічних коледжах у Великій Британії у 1840-1960 рр.
  (Видавничий дім "Гельветика", 2021) Кравчук, Інна Олександрівна
  У статті розглядаємо особливості навчання жінок у педагогічних коледжах від заснування перших педагогічних коледжів у Великій Британії на початку ХІХ століття, у які спочатку приймали лише осіб чоловічої статі, до поступової фемінізації учительської професії. Мета статті – здійснити ретроспективний аналіз освітніх можливостей жінок, які навчалися у педагогічних коледжах у 1840-1960-х роках. Для досягнення поставленої мети було використано комплекс дослідницьких методів – метод історико-ретроспективного аналізу, конкретно-пошуковий метод, метод синтезу та систематизації, наукової інтерпретації отриманих даних. На основі аналізу архівних матеріалів, публікацій у періодичних виданнях, огляду наукової літератури розкрито специфіку навчання жінок у британських педагогічних коледжах, розглянуто роль релігійних організацій у процесі становлення жіночої педагогічної освіти, політку уряду щодо діяльності педагогічних коледжів, прослідковано трансформації у педагогічній освіті Великої Британії у 1840-1960х роках. Встановлено, що на початку ХІХ століття у Великій Британії можливість отримати формальну педагогічну освіту мали лише чоловіки, здебільшого у закладах, заснованих релігійними організаціями. З часом деякі педагогічні коледжі починають приймати жінок, проте освітні стандарти для них були нижчими. З моменту відкриття першого жіночого коледжу у 1842 році формальна педагогічна жіноча освіта розвивається швидкими темпами. З’ясовано, що у педагогічних коледжах навчалися жінки, які у подальшому працювали у початкових школах, для працевлаштування у середніх школах необхідною була університетська освіта. До кінця ХІХ століття відбувся процес фемінізації початкової освіти у Великій Британії. Для уникнення поглиблення цього процесу у 1940-х роках уряд рекомендував педагогічним коледжам, більшість з яких були жіночими, пропонувати спільне навчання. У 1960-х роках реорганізовано освітній процес у коледжах, збільшено тривалість навчання, рекомендовано приєднання педагогічних коледжів до складу університетів.
 • Матеріал
  The Role of educational associations and unions in the development of formal and non-formal women’s education in Great Britain in the 1860–1870s
  (ISAP, 2020) Кравчук, Інна Олександрівна ; Заболотна, Оксана Адольфівна
  У статті розглянуто вплив освітніх асоціацій і спілок на розвиток жіночої освіти у Великій Британії у 1860–1870-х рр. У середині ХІХ ст. жінки не мали доступу до вищої освіти, їх часто не допускали до засідань наукових спільнот. Назріла необхідність у організаціях, які би представляли інтереси жінок, зокрема у сфері освіти. Їхні лідерки намагалися поширити ідею збільшення освітніх можливостей жінок і ліквідації гендерної дискримінації в освіті як основної передумови самореалізації жінок. Впливові жіночі освітні асоціації та спілки поступово досягають поставлених цілей: організовують курси лекцій для жінок спочатку за межами університетів, пізніше – у їхніх стінах, відкривають жіночі заклади середньої та подальшої освіти; їхня діяльність була одним із ключових факторів для надання жінкам доступу до вищої освіти.
 • Матеріал
  Перевернуте навчання у вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням.
  (Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2020) Чучмій, Ірина Іванівна ; Каричковська, Світлана Петрівна ; Мовчан, Людмила Володимирівна
  У дослідженні здійснено аналіз розвитку концепції «перевернутого навчання», його змісту та середовища, виокремлено роль професійного педагога на основі порівняння моделі традиційного і перевернутого навчання та виділено недоліки і переваги, акцентовано увагу на методиці перевернутого навчання та ефективності її використання на заняттях з англійської мови для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа». Проаналізовано вплив вищезазначеної методики на рівень оволодіння студентами лексичних умінь і навичок у процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням на рівні B1 +. Виявлено позитивні результати застосування технічних засобів навчання у використанні методики перевернутого навчання на заняттях з англійської мови. Зосереджено увагу на результатах дослідження, зокрема активізації пізнавальної діяльності на заняттях та підвищенні рівня успішності студентів.
 • Матеріал
  Основні характеристики забезпечення якості освіти (польський досвід)
  (Видавничий дім «Гельветика», 2020) Мовчан, Людмила Володимирівна ; Комісаренко, Наталія Олександрівна ; Каричковська, Світлана Петрівна ; Чучмій, Ірина Іванівна
  У статті подано коротку характеристику забезпечення якості освіти в Польщі. Слід зазначити, що якісна освіта нині є однією з обов’язкових умов успішного існування будь-якої країни. Світове співтовариство визнало, що освіта, добробут і здоров’я людини – головні чинники рівня її життя, а якість освіти є пріоритетом у розвитку громадянського суспільства. Автори статті наголошують, що інтеграція України у світовий освітній простір вимагає постійного вдосконалення національної системи освіти, пошуку ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, апробації та впровадження інноваційних педагогічних систем, реального забезпечення рівного доступу всіх її громадян до якісної освіти, модернізації змісту освіти та організації відповідно до світових тенденцій і вимог ринку праці, запровадження громадсько-державної моделі управління.