Вплив застосування гербіциду «Бату», в.г. та рістрегулятора «Регоплант» на реакції перокисного окиснення ліпідів і активність ферментів класу оксидоредуктаз

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Заболотний, Олександр Іванович
Заболотна, Альона Вадимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Інструкція
Вирощування високих врожаїв кукурудзи нині неможливе без застосування гербіцидів. Однак надходження діючих речовин гербіцидів до організму рослин кукурудзи викликає стрес, що призводить до утворення у рослині активних форм кисню, які ушкоджують структури мембран та макромолекул, що в підсумку негативно впливає на продуктив- ність культури. Пристосування рослин до стресових умов внаслідок дії гербіцидів здійс- нюється за участі компонентів ферментативної системи захисту, зокрема ферментів класу оксидоредуктаз (каталази, пероксидази та поліфенолоксидази). Завданням наших досліджень було визначення інтенсивності проходження реакції перокисного окиснення ліпідів та вивчення динаміки активності ключових антиоксидант- них ферментів (каталази, пероксидази та поліфенолоксидази) у листках рослин кукурудзи за внесення гербіциду «Бату», в.г. та рістрегулятора «Регоплант». Встановлено, що на третю добу після внесення гербіциду у нормах 15, 20, 25 і 30 г/га інтенсивність реакцій ПОЛ у рослинах кукурудзи зросла порівняно з контроль- ним варіантом і становила відповідно 16,0; 19,6; 25,0 і 30,4 мкМоль МДА/г сирої речовини. За внесення гербіциду «Бату», в.г. у досліджуваних нормах у комплексі з рістрегулято- ром «Регоплант» спостерігалося певне сповільнення активності проходження реакцій ПОЛ проти варіантів досліду з окремим використанням гербіциду, хоча даний показник і перевищував контрольний варіант. Визначення активності ферментів показало, що за дії 15, 20, 25 і 30 г/га «Бату», в.г. без «Регопланту» активність каталази зросла порівняно з контролем без препа- ратів відповідно у 1,28; 1,35; 1,41 та 1,31 раза; активність пероксидази – відповідно у 1,19; 1,25; 1,28 та 1,22 раза та активність поліфенолоксидази відповідно у 1,09; 1,15; 1,23 та 1,25 раза. За комплексного застосування гербіциду «Бату», в.г. з «Регоплантом» спостерігалося подальше зростання активності досліджуваних ферментів порівняно з окремим застосуванням гербіциду.
Опис
At present, growing high yields of maize is impossible without the use of herbicides. However, the supply of active substances of herbicides to the body of maize plants causes stress, which leads to the formation of active forms of oxygen in the plant, which damage the structures of membranes and macromolecules, which ultimately has a negative impact on crop productivity. Adaptation of plants to stress conditions owing to the action of herbicides is carried out with the participation of the components of the enzymatic system of protection, in particular enzymes of the class of oxidoreductase: catalase, peroxidase and polyphenoloxidase. The aim of our research was to determine the intensity of the reaction of lipid peroxidation and to study the dynamics of the activity of key antioxidant enzymes (catalase, peroxidase and polyphenoloxidase) in the leaves of maize plants for the application of the herbicide Batu, W.G. and the regulator of growth Regoplant.It is established that on the third day after the application of the herbicide at a rate of 15; 20; 25 and 30 g/ha, the intensity of LP reactions in maize plants increased compared to the control variant and respectively was 16.0; 19.6; 25.0 and 30.4 μmol MDA/g of crude material. Under the application of herbicide Batu, WG in the studied norms, in combination with the regulator of growth Regoplant, there was a certain slowdown in the activity of the transmission of LP reactions against variants of the experiment with separate use of herbicide, although this indicator exceeded the control variant. Determination of enzyme activity showed that under the rates of 15; 20; 25 and 30 g/ha of Batu, W.G. without Regoplant, the activity of catalase increased compared to the control without preparations, respectively, by 1.28; 1.35; 1.41 and 1.31 times; peroxidase activity – respectively, by 1.19; 1.25; 1.28 and 1,22 times; and polyphenoloxidase activity respectively by 1.09; 1.15; 1.23 and 1.25 times. Under the complex application of the herbicide Batu with Regoplant there was a further increase in the activity of the enzymes in comparison with the individual application of the herbicide
Ключові слова
кукурудза, гербіцид «Бату», стрес, пероксидне окиснення ліпідів, активність, ферменти
Бібліографічний опис
Заболотний О.І., Заболотна А.В. Вплив застосування гербіциду «Бату», в.г. та рістрегулятора «Регоплант» на реакції перокисного окиснення ліпідів і активність ферментів класу оксидоредуктаз // Таврійський науковий вісник. Вип. 111. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 77–82.