Причини зниження урожайності польових культур на фоні плоскорізного основного обробітку ґрунту

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Єщенко, Володимир Омельянович
Коваль, Галина Володимирівна
Калієвський, Максим Валерійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Біла Церква
Інструкція
Метою досліджень було на основі огляду літератури і власних дослідів, проведених на чорноземі опідзоленому у п’ятипільній сівозміні соя – ріпак ярий – пшениця яра – льон олійний – ячмінь ярий, виявити причину знижен- ня продуктивності посівів вирощуваних у дослідах культур за заміни в сис- темі основного обробітку полицевої оранки плоскорізним розпушуванням на відповідні глибини. За даними літератури середня з 15 культур їх урожай- ність від такої заміни знижувалась на 9,0 %, і в досліді в середньому у сіво- зміні – на таку саму величину. Зменшитись на таку величину урожайність вирощуваних в різних дослідах культур на фоні плоскорізного розпушуван- ня замість полицевої оранки через погіршення фізичного стану ґрунту не могло за відсутності такого погіршення, коли в 15 дослідах щільність орного шару різних ґрунтів змінювалась лише на 0,7 % і структурність – на 0,1 %, а в досліді – відповідно на 2,1 і 1,4 % (в бік покращення). На 1,9 % в досліді також знижувалась від використання замість зяблевої оранки плоскорізно- го обробітку ґрунту і загальна пористість орного шару ґрунту, однак і вона істотно знизити урожайність ярих культур не могла. Зміни водного режиму, пов’язані зі зміною способу основного обробітку ґрунту, також не могли не- гативно проявитись на рівні продуктивності вирощуваних у різних дослідах культур. Крім того, за даними літератури лише у п’яти публікаціях з 15 за- паси доступної вологи в кореневмісному шарі від заміни полицевого обро- бітку безполицевим розпушуванням знижувались на 0,7–17,0 %, а в решти 10 вони залишались без зміни або помітно збільшувались. Отже, у дослідах запаси доступної для рослин ґрунтової вологи за плоскорізного розпушу- вання були на 1,7 % більшими порівняно з полицевою оранкою. У досліді перевага плоскорізного розпушування над оранкою за запасами доступної вологи в метровому шарі ґрунту на середину і кінець вегетації ярих культур збільшувалась відповідно до 6,1 і 6,4 %, однак середня продуктивність посі- вів у сівозміні значно (на 9,0 %) нижчою була саме за плоскорізного основ- ного зяблевого обробітку. Це могло бути спричинено майже на третину (на 27–31 %) вищою забур’яненістю посівів культур 5-пільної сівозміни на фоні плоскорізного основного обробітку ґрунту.
Опис
Ключові слова
п’ятипільна сівозміна, фізичний стан ґрунту, запаси до- ступної вологи, забур’яненість посівів, урожайність культур
Бібліографічний опис
Єщенко В. О., Коваль Г. В., Калієвський М. В. Причини зниження урожайності польових культур на фоні плоскорізного основного обробітку ґрунту. Агробіологія. № 1. 2021. С. 49–58.