Кафедра загального землеробства

Постійний URI для цієї колекції

Огляд

Останні матеріали

Зараз показується 1 - 5 з 33
 • Матеріал
  Вплив інтенсивності основного обробітку ґрунту на чисельність озимої совки (agrotis segetum) в посівах сої
  (Munich, Germany, 2023-08-07) Коваль Г.В. ; Карнаух О.Б. ; Накльока Ю.І.
  No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted, in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher. The content and reliability of the articles are the responsibility of the authors. When using and borrowing materials reference to the publication is required. Collection of scientific articles published is the scientific and practical publication, which contains scientific articles of students, graduate students, Candidates and Doctors of Sciences, research workers and practitioners from Europe, Ukraine and from neighboring countries and beyond. The articles contain the study, reflecting the processes and changes in the structure of modern science. The collection of scientific articles is for students, postgraduate students, doctoral candidates, teachers, researchers, practitioners and people interested in the trends of modern science development.
 • Матеріал
  Плюси і мінуси No-till технології
  (Білоцерківський національний аграрний університет, 2023-05-25) Єщенко В.О. ; Коваль Г.В. ; Накльока Ю.І.
  В статті наведено історію розробки і впровадження No-till тех- нології за кордоном і в Україні, вказано країни і роки, де і коли цю технологію розробляли та впроваджували. Зазначено, що великий внесок у розробку теоретичних основ мінімалізації обробітку ґрунту завдяки використанню No-till технології внесли науковці США, які за більшістю показників високо оцінили цю технологію. До її недо- ліків вони відне сли погіршення екологічної ситуації через бур’яни, хвороби і шкідники та потребу у внесенні вищих доз азотних добрив і гербіцидів. Науковці ННЦ "Інститут землеробства УААН" до цього переліку додають затримку на три-чотири доби з весняним доспі- ванням ґрунту через наявність на його поверхні рослинних решток у вигляді мульчі та поширення мишоподібних гризунів. Така обме- женість недоліків No-till технології робить її досить успішною щодо поширеності в сільськогосподарське виробництво, адже щорічно її площа у світі зростає більш ніж на 1 млн га. Найбільші її площі у США, Бразилії, Аргентині, Канаді, Австралії та Парагваї, а в Брази- лії технологія без обробітку ґрунту залучена до державних програм з відповідним кредитуванням. Загалом по Європі частка земель з тех- нологією No-till у структурі посівних площ не перевищує 3 %. Опти- мальні умови для No-till технології в лісостеповій і степовій зонах України складаються на площі 5,25 млн га, однак її освоєння нині не досягає і 1 млн га. Проблему поширеності No-till технології у вітчизняне виробни- цтво більшість науковців вбачає у надмірній забур’яненості посівів вирощуваних культур, хоч на наш погляд це явище можливе лише на перших етапах освоєння технології без обробітку ґрунту. No-till технологія має майбутнє, адже лише вона серед багатьох інших тех- нологій може гарантувати розширене відтворення родючості ґрунту.
 • Матеріал
  Землеробство
  (Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2022-11-25) В.О. Єщенко ; П.Г. Копитко ; О.Б. Карнаух ; Ю.І. Накльока
  Землеробство можна розглядати окремо як сільськогосподарську галузь, і як науку, що вивчає загальні прийоми вирощування сільськогосподарських культур, розробляє заходи раціонального використання землі та захисту її від ерозії. Землеробство як наука вивчає шляхи забезпечення оптимального ро- звитку вирощуваних рослин за допомогою найкращого розміщення культур в сівозміні, раціонального обробітку ґрунту та ефективного захисту від бур’янів. Землеробство як наука базується на ґрунтознавстві, мікробіології і тісно пов’язане з агрофізикою, агрохімією, меліорацією та іншими науками, а на основі землеробства розвиваються всі науки, що займаються вивченням спе- цифічних особливостей агротехніки окремих культур – рослинництво, кормо- виробництво і луківництво, овочівництво і баштанництво, плодівництво та ін. Для фахівців ОР «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія» у вищих на- вчальних закладах ІІ – IV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки Украї- ни.
 • Матеріал
  Peculiarities of the Chemical Composition of Kohlrabi Varieties Cultivated in Ukraine
  (Ecological Engineering & Environmental Technology, 2023-06) Vitalii Borysenko ; Viktoriia Ketskalo ; Viktoriia Voitovska ; Lidiia Kononenko ; Zoia Kovtuniuk ; Helena Herasymchuk ; Larysa Storozhyk ; Yana Yevchuk ; Nataliia Poltoretska ; Lesia Vyshnevska
 • Матеріал
  Influence of elements of cultivation technology on the formation of productivity of sunflower hubrids.
  (Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2023-05) Борисенко Віталій Володимирович ; Яремчук Анатолій Анатолійович