НАЙМАНА ПРАЦЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ

Немає доступних мініатюр
Дата
2013-10
Автори
Удовенко, Ірина Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ, КНЕУ: 2013.
Інструкція
В дисертаційній роботі досліджується сутність та рольнайманої праці у суспільному відтворенні, її взаємозв’язок з поступальним розвитком соціально– економічних відносин. Здійснено ретроспективний аналіз базових економічних концепцій, що дає можливість осмислити фундаментальні положення, закони та принципи, на яких базуються сучасні наукові підходи щодо трактування змісту категорії «наймана праця». В дисертації доведено, що державна політика регулювання зайнятості найманої праці в Україні повинна перелаштуватися з економічних орієнтирів, таких як економічне зростання, на усунення або ж пом’якшення соціально– культурних проблем та покращення загального психологічного стану трудового потенціалу населення держави.Здійснено комплексну оцінку стану й тенденцій розвитку соціально–економічних відносин як у постсоціалістичних країнах, так і в Україні. Обґрунтовано авторське визначення категорії «наймана праця» як процес реалізації усієї сукупності нагромаджених здібностей та набутих умінь працівника, що дає змогу реалізувати індивідуальні конкурентні переваги через перетворення та вартісні зміни, зумовлені співвідношенням попиту і пропозиції регульовані формальними та неформальними інституціональними нормами суспільства.
Опис
Ключові слова
соціально-економічні відносини, державна політика, ринок праці, постсоціалістичний простір, трансформаційні зміни, наймана праця
Бібліографічний опис
Удовенко, І. О. Наймана праця в умовах трансформації економічних відносин в постсоціалістичних країнах [Текст]: автореферат. канд. екон. наук, спец.: 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Удовенко І. О. – К. : МОН Укр. держ. вищий навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана", 2013. – 20 с.