Проблема формування професійної компетентності майбутнього фахівця на засадах особистісно зорієнтованого підходу.

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Лазарєв, Олег Вячеславович
Фернос, Юлія Іванінва
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Інструкція
У статті розглядається модель майбутнього спеціаліста з позиції вимог до нього в умовах економічного та соціального розвитку суспільства, а також можливість актуалізації цих вимог у сучасній кваліфікаційній характеристиці фахівця в освітньому стандарті. Сучасні кваліфікаційні характеристики фахівця, тобто наявна модель, найбільш повно задовольняє тільки професійні вимоги, зокрема соціально-психологічні, але неповною мірою забезпечує розвиток особистісних і творчих якостей. І це цілком зрозуміло: професійна та соціально-психологічна підготовка студента здійснюється переважно через вивчення відповідних дисциплін у процесі навчальної діяльності, який досить повно актуалізований у вищій школі. Колосальні зміни в Україні ставлять систему вищої освіти перед необхідністю переосмислення її цілей, завдань і змісту. Протягом студентських років студенти мають набути навичок не тільки професійної, а й соціальної мобільності. Соціалізація особистості, її розвиток здійснюється не лише у сферах спілкування та самосвідомості, а й у межах діяльності. Без діяльнісного пізнання не може бути повноцінної особистості, оскільки індивідуальність формується в процесі індивідуального стилю діяльності. Головною ідеєю психології є ідея про те, що особистість формується, перш за все, у процесі соціальної діяльності. Відображенням цієї діяльності є соціальна свідомість людини. Зміст особистісно зорієнтованої освіти включає все, що потрібно людині для формування і розвитку власної особистості, тобто спрямованість на задоволення потреб його буття, особистого існування, вільний вибір світогляду, дій, вчинків, позицій. В умовах особистісно орієнтованої освіти особистість вільна і несе особисту відповідальність. Вона йде шляхом саморозвитку, самореалізації та самовизначення
Опис
Ключові слова
особистісно зорієнтована освіта, модель фахівця, професійна компетентність, ЗВО, підхід.
Бібліографічний опис
Лазарєв О.В., Фернос Ю. І. Проблема формування професійної компетентності майбутнього фахівця на засадах особистісно зорієнтованого підходу. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Випуск 80. Том 2. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 5-10 DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2021.80.2.01