Методика визначення типу інноваційної політики підприємств спиртової галузі

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Бечко, Валентин Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ : Вісник Кібіт
Інструкція
У статті розроблено методику вибору типу інноваційної політики в залежності від інтегральної оцінки та оцінки позиції підприємства в ринковому середовищі, яка побудована на співвідношенні їх рівнів та критеріїв. Авторами запропоновано оцінку інноваційної політики доповнити фактором позиції підприємства в ринковому середовищі. Розроблено методичні підходи, межі та критерії оцінки позиції підприємства в ринковому середовищі. Керуючись наявними результатами наукових досліджень щодо чотирьох типів інноваційної політики, виявлено загальність ознак, які потребують деталізації. Розроблено та доповнено до дев ’яти типів інноваційної політики підприємства. На основі запропонованої типології, ідентифіковано типи інноваційної політики досліджуваних спиртзаводів та досліджено динаміку їх зміни. За результатами проведених досліджень стало можливим визначити типи інноваційної політики підприємства враховуючи інтегральні показники і ринкову позицію підприємства. В статье разработана методика выбора типа инновационной политики в зависимости от интегральной оценки и оценки позиции предприятия в рыночной среде, которая построена на соотношении их уровней и критериев. Авторами предложено оценку инновационной политики дополнить фактором позиции предприятия в рыночной среде. Разработаны методические подходы, границы и критерии оценки позиции предприятия в рыночной среде. Руководствуясь имеющимися результатами научных исследований по четырем типов инновационной политики, выявлено всеобщность признаков, требующих детализации. Разработаны и дополнен до девяти типов инновационной политики предприятия. На основе предложенной типологии, идентифицированы типы инновационной политики исследуемых спиртзаводов и исследована динамика их изменения. По результатам проведенных исследований стало возможным определить типы инновационной политики предприятия учитывая интегральные показатели и рыночную позицию предприятия. In the article the method of selecting the type of innovation policies based on integrated assessment and evaluation of the position of the company in a market environment that is based on the ratio of levels and criteria. The authors proposed assessment of innovation policy complement factor positions the company in the market environment. Methodical approaches, limits and benchmarks position of the company in the market environment. Following the results of existing research on four types of innovation policy, detected signs of generality that require detail. Developed and expanded to nine types of innovative enterprise policy. Based on the proposed typology identified types of innovation policy distilleries studied and investigated the dynamics of their changes. The results of the research was to determine the possible types of innovation policy taking into account the integrated enterprise performance and market position of the company.
Опис
Стаття у фаховому виданні
Ключові слова
інновації, інтегральна оцінка, інноваційна політика, типи інноваційної політики, ринкова позиція, ринкове середовище, інтегральний показник, инновации, интегральная оценка, инновационная политика, типы инновационной политики, рыночная позиция, рыночная среда, интегральный показатель, innovations, integrated assessment, innovation policy, innovation policy types, market position, market environment, integrated indicator
Бібліографічний опис
Бечко В.П. Методика визначення типу інноваційної політики підприємств спиртової галузі / В.П Бечко, О.В. Врачинська // Вісник КіБіТ. – 2015 - № 3 (28). – С. 17-24.