Кафедра обліку і оподаткування

Постійний URI для цієї колекції

Огляд

Останні матеріали

Зараз показується 1 - 5 з 346
 • Матеріал
  Бухгалтерський облік і оподаткування підприємницької діяльності ФОП
  (Tampere, Finland: Scholarly Publisher ICSSH, 2024., 2024-03-02) Наталія Оляднічук ; Nataliya Olyadnichuk
  Фізична особа-підприємець (ФОП) – фізична особа, яка реалізує здатність до праці та власні ресурси шляхом самостійної діяльності з метою отримання прибутку та задоволення потреб споживачів продукції (робіт, послуг). ФОП є суб’єктом господарювання з моменту державної реєстрації, несе відповідальність за виконання зобов’язань своїм майном, у тому числі майном, набутим не у зв’язку зі здійсненням підприємницької діяльності. ФОПи зобов’язані вести бухгалтерський облік (з дати державної реєстрації) та подавати фінансову звітність згідно Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Для цілей оподаткування усі платники податків зобов’язані вести облік доходів і витрат на підставі первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено чинним законодавством. Розмір ліміту доходу для платників єдиного податку розраховується на підставі мінімальної заробітної плати (МЗП) на початок податкового (звітного) року.
 • Матеріал
  Організація облікової політики у підприємстві // Сталий розвиток економіки
  (Сталий розвиток економіки, 2024-01-23) Наталія Оляднічук ; Nataliya Olyadnichuk
  Належним чином організована та сформована облікова політика підприємства ефективно поєднує ведення бухгалтерського обліку його власником та регулювання на рівні держави. Досліджено процес організації облікової політики суб’єкта підприємництва та проаналізовано складові механізму організації облікової політики, їх безпосередній вплив на прийняття управлінських рішень. Виокремлено проблемні питання щодо невідповідності та суперечності законодавчих і нормативно-правових документів, які регламентують облікову політику. Обґрунтовано необхідність удосконалення облікової політики підприємства в частині окремих її категорій та визначення суттєвості впливу на обліково-аналітичні показники і результати діяльності.
 • Матеріал
  Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами виробництва продукції тваринництва
  (Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки», 2024-01-23) Наталія Оляднічук, Ольга Підлубна ; Nataliya Olyadnichuk, Olha Pidlubna
  Обліково-аналітичне забезпечення це досить складна інформаційна «конструкція», що накопичує в собі інформацію, шляхом застосування сукупності прийомів і методів економічного аналізу, контролю, аудиту. Сформована обліково-аналітична база використовується для підтвердження бухгалтерської фінансової звітності та накопичення інформації, необхідної для керівників усіх рівнів управління з метою прийняття виважених управлінських рішень, а також забезпечення контролю за діяльністю підрозділів підприємства, оцінки отриманих результатів господарювання.
 • Матеріал
  Облік запасів, їх оцінка та методи списання
  (CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2024., 2024-01-25) Наталія Оляднічук ; Nataliya Olyadnichuk
  Основною метою утримання запасів підприємства є їх реалізація у майбутньому, розподіл, передача, обмін, споживання, обробка та використання у процесі виробництва. Запаси підприємства мають матеріальну форму, тому їх можна порахувати, виміряти, зважити. Запаси – активи, які в процесі їх використання змінюють свою матеріальну форму, трансформуючись з одного виду в інший (сировина і матеріали на готову продукцію, паливо на роботу машин та механізмів тощо).
 • Матеріал
  Організація бухгалтерського обліку і контролю біологічних активів
  (BoScience Publisher, Chicago, USA. 2024., 2024-01-31) Наталія Оляднічук ; Nataliya Olyadnichuk ; Ольга Підлубна ; Olha Pidlubna
  Бухгалтерський облік спрямований на забезпечення внутрішніх і зовнішніх користувачів неупередженою обліково-аналітичною інформацією для прийняття і реалізації об’єктивних управлінських та економічних рішень. Реформування вітчизняного бухгалтерського обліку має на меті організаційний процес формування достовірної обліково-аналітичної інформації про наявність і рух біологічних активів та контроль за їх використанням.