Розвиток концепції ноосферних екосистем в агроекологічних дослідженнях

Немає доступних мініатюр
Дата
2023-07-28
Автори
Сонько С.П
Шиян Д.В.
Василенко О.В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
London, International Science Group.
Інструкція
Аграрна сфера зайнятості є досить специфічною не лише з позицій предмета та головних результатів людської праці, а й з погляду екологічних відносин людини із навколишнім середовищем. Методологічна невизначеність місця людини в природних екосистемах, яка продовжує ґрунтуватися на антрепоцентризмі, і є, найімовірніше, головною причиною загострення глобальної екологічної проблеми. Проте штучне виключення людини з трофічних відносин, які формуються в природних екосистемах, лише віддаляє людство від остаточного вирішення цієї проблеми. У центрі інтересів сучасної екології, як і раніше, мають стояти феномени життя, але специфіка сучасного забарвлення предмета екологічних досліджень має визначатися властивостями таких екосистем, які формуються за участю людини та несуть у собі вже зовсім нову інформацію. Враховуючи інтенсивність останніми роками наукового розвитку концепції ноосфери, автор схиляється до детермінації екосистем, сформованих людиною як ноосферних екосистем («нооекосистем»). Агроекосистеми в переліку ієрархічних рівнів нооекосистем (разом з урбоекосистемами та інфраекосистемами займають найнижчу сходинку, але в просторово-часовому вимірі є найстарішими і тими, що займають найбільшу площу на нашій планеті.
Опис
Тези в збірнику матеріалів міжнародної конференції
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сонько С.П., Шиян Д.В., Василенко О.В. Розвиток концепції ноосферних екосистем в агроекологічних дослідженнях. / VІІІ International Scientific and Practical Conference «Innovative scientific research», London. Great Britain. 27-28.07.2023., London, International Science Group. 2023. – 124 р. Р.Р. 15-19.