Організаційно-економічні ризики екологізації сільського господарства

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Бурляй, Аліна
Бурляй, Олександр
Ревуцька, Алла
Смолій, Людмила
Клименко, Лідія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal
Інструкція
Мета. Метою цієї статті є визначення та систематизація ризиків організаційно-економічного характеру, які можуть виникати під час екологізації виробничих процесів аграрної сфери економіки, а також узагальнення основних етапів «ризик-менеджменту» екологізації сільського господарства та обґрунтування необхідних інструментів для зниження ймовірності їх виникнення. Методологія / методика / підхід. Методологічною основою роботи є загальнонаукові та спеціальні методи економічної теорії, системний підхід до вивчення економічних явищ. У роботі використано абстрактно-логічний метод – для логічного формування основних аспектів і висновків дослідження; метод анкетного опитування для визначення типів ризику від впровадження елементів екологізації та метод експертних оцінок із метою встановлення середньої вагомості ризиків екологізації сільського господарства. Результати. Узагальнено підходи до визначення сутності ризиків і сформульовано визначення ризиків екологізації аграрної сфери економіки. Проведено типізацію основних видів ризику організаційно-економічного характеру, які можуть виникати під час екологізації виробничих процесів галузі на основі методу анкетного опитування. Застосування методу експертних оцінок дало змогу оцінити вагомість визначених ризиків. Запропоновано основні інструменти зниження ризиків екологізації сільського господарства на рівні підприємств і держави. Оригінальність / наукова новизна. Удосконалено методичний підхід до моніторингу ризиків екологізації сільського господарства та сформульовано їх визначення; дістала подальшого розвитку класифікація ризиків екологізації сільського господарства, які об’єднано в чотири групи: фінансово-економічні, ризики виробничого характеру, логістично збутові та ризики інституційного характеру; визначено ступені їх вагомості в цьому процесі та проведено типізацію основних інструментів зниження ризику від упровадження екологізації на рівні підприємства та держави. Практична цінність / значущість. Результати дослідження дозволяють комплексно оцінити ризики екологізації аграрної сфери економіки, сформувати пріоритетні напрями управління ними та узагальнити основні інструменти зниження ризику від впровадження екологізації на рівні підприємств та на рівні держави.
Опис
Ключові слова
сільське господарство, екологізація, ризики, управління ризиками
Бібліографічний опис
Бурляй А., Бурляй О., Ревуцька А., Смолій Л., Клименко Л. Організаційно економічні ризики екологізації сільського господарства. Agricultural and Resource Economics. 2021. Vol. 7. No. 1. Pp. 96–114. https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.06.