Вплив інвестиційного клімату на зовнішньоекономічну діяльність в аграрному секторі

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-03-25
Автори
Пітель, Ніна Якимівна
Дяченко, Микола Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ТОВ "ДКС Центр"
Інструкція
В статті розглянуто основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств України. Систематизовано пріоритетні напрями і перспективи її розвитку. Акцентовано увагу на заходи державної аграрної політики для підвищення ефективності використання інструментів регулювання аграрного ринку, згладжування цінових коливань, а також систему аграрної логістики як чинник підвищення прибутковості. Визначено напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності для залучення іноземного капіталу в агропромислове виробництво. Доведено, що мінімізації інвестиційних ризиків сприятиме розвиток продуктивних сил та стану ринку інвестицій; законодавча база; політична воля усіх гілок влади; стан фінансово-кредитної системи; статус іноземного інвестора тощо. Основними цілями державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності має стати захист економічних інтересів України та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності аграрної сфери; створення сприятливих умов для інтеграції економіки країни в систему світового поділу праці; державна підтримка реалізації інвестиційних проектів; впровадження економічних регуляторів активізації внутрішньої інвестиційної активності; стимулювання прогресивних структурних економічних змін; заохочення конкуренції та ліквідація монополізму у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Опис
В умовах глобалізації світовий ринок товарів і послуг розвивається дуже стрімко, посилюється конкуренція, тому вітчизняним аграрним підприємствам, з метою завоювання своєї ніші , потрібно активно й безперервно нарощувати міжнародну конкурентоспроможність. За таких умов актуалізується завдання розробки ефективної державної політики щодо використання наявного потенціалу аграрного сектору економіки та провадження зовнішньоекономічної діяльності. З цією метою особлива увага має бути сконцентрована на створенні передумов для інституційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, яке, передусім, повинно передбачити формування механізмів взаємодії держави та бізнесу, розвитку системи інформаційної підтримки та дорадництва, підвищення ефективності функціонування саморегулюючих організацій в агропродовольчий сфері. Особливу увагу слід звернути на критично недостатнє інвестування на перспективні експортноорієнтовані проекти за рахунок внутрішніх ресурсів та на обмежені можливості використання іноземних інвестицій і кредитів.
Ключові слова
зовнішньоекономічна діяльність;, інвестиційний клімат;, аграрний ринок;, аграрний сектор.
Бібліографічний опис
Пітель Н. Я., Дяченко М. І. Вплив інвестиційного клімату на зовнішньоекономічну діяльність в аграрному секторі. Ефективна економіка. 2021. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8759. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.89