МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ – ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ СКЛАДНИК ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Кірдан, Олена Леонідівна
Пенькова, Оксана Георгіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах
Інструкція
Статтю присвячено обґрунтуванню сучасних вимог та змісту педагогічної підготовки майбутніх докторів філософії у закладах вищої освіти України. Мета статті – обґрунтувати організаційно-методичні засади педагогічної підготовки майбутніх докторів філософії з економічних спеціальностей у закладах вищої освіти України. Для досягнення мети статті використано комплекс взаємопов’язаних методів, таких як: логічний аналіз та систе- матизація наукової та навчально-методичної літератури; структурно-порівняльний аналіз норма- тивних документів та освітніх програм; синтез, узагальнення. Проаналізовано публікації вітчизняних учених щодо підготовки докторів філософії, зроблено висновок щодо недостатньої обґрунтованості у сучасному педагогічному дискурсі змісту, форм та методів педагогічної підготовки аспірантів. На основі аналізу нормативних документів охарактеризовано організаційні засади підготовки аспірантів. Констатовано, що готовність до організації та проведення занять із застосуванням сучасних інформаційних технологій є обов’язковим складником підготовки докторів філософії будь- якої спеціальності. Констатовано, що навчально-методичний супровід педагогічної підготовки майбутніх фахівців на третьому рівні вищої освіти потребує оновлення та розширення. Вказано на потребу неперерв- ності та наступності у професійно-педагогічній підготовці на другому (магістр) та третьому (док- тор філософії) рівнях вищої освіти. На основі аналізу нормативних документів, навчально-методичних та наукових джерел, практич- ного досвіду узагальнено концептуальні підходи до професійно-педагогічної підготовки докторів філо- софії з економічних спеціальностей. Акцентовано, що формуванню готовності здобувачів наукового ступеня доктор філософії з економічних спеціальностей до викладацької діяльності сприяє вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка та методика викладання економічних дисциплін» та проходження науково-педагогічної практики як обов’язкових компонентів освітнього складника освітньо-наукової програми. Наголошено на потребі формування у майбутніх докторів філософії як науково-педагогіч- них працівників: здатності до викладацької діяльності в умовах формальної та неформальної освіти; вміння організовувати науково-педагогічну діяльність у системі вищої освіти на основі норматив- но-правових документів; вміння критично мислити, рефлексувати, неперервно підвищувати власний рівень викладацької майстерності.
Опис
Ключові слова
доктор філософії, методика викладання у вищій школі, науково-педагогічні працівники, викладацька діяльність, освітньо-наукова програма, професійно-педагогічна підготовка, загальні компетентності, спеціальні (фахові) компетентності
Бібліографічний опис
Кірдан О.Л., Пенькова О.Г. Методика викладання у вищій школі - фундаментальний складник підготовки доктора філософії. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 71. С. 32-37.