МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ – ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ СКЛАДНИК ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

dc.contributor.author Кірдан, Олена Леонідівна
dc.contributor.author Пенькова, Оксана Георгіївна
dc.date.accessioned 2021-10-21T08:50:09Z
dc.date.available 2021-10-21T08:50:09Z
dc.date.issued 2020
dc.description.abstract Статтю присвячено обґрунтуванню сучасних вимог та змісту педагогічної підготовки майбутніх докторів філософії у закладах вищої освіти України. Мета статті – обґрунтувати організаційно-методичні засади педагогічної підготовки майбутніх докторів філософії з економічних спеціальностей у закладах вищої освіти України. Для досягнення мети статті використано комплекс взаємопов’язаних методів, таких як: логічний аналіз та систе- матизація наукової та навчально-методичної літератури; структурно-порівняльний аналіз норма- тивних документів та освітніх програм; синтез, узагальнення. Проаналізовано публікації вітчизняних учених щодо підготовки докторів філософії, зроблено висновок щодо недостатньої обґрунтованості у сучасному педагогічному дискурсі змісту, форм та методів педагогічної підготовки аспірантів. На основі аналізу нормативних документів охарактеризовано організаційні засади підготовки аспірантів. Констатовано, що готовність до організації та проведення занять із застосуванням сучасних інформаційних технологій є обов’язковим складником підготовки докторів філософії будь- якої спеціальності. Констатовано, що навчально-методичний супровід педагогічної підготовки майбутніх фахівців на третьому рівні вищої освіти потребує оновлення та розширення. Вказано на потребу неперерв- ності та наступності у професійно-педагогічній підготовці на другому (магістр) та третьому (док- тор філософії) рівнях вищої освіти. На основі аналізу нормативних документів, навчально-методичних та наукових джерел, практич- ного досвіду узагальнено концептуальні підходи до професійно-педагогічної підготовки докторів філо- софії з економічних спеціальностей. Акцентовано, що формуванню готовності здобувачів наукового ступеня доктор філософії з економічних спеціальностей до викладацької діяльності сприяє вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка та методика викладання економічних дисциплін» та проходження науково-педагогічної практики як обов’язкових компонентів освітнього складника освітньо-наукової програми. Наголошено на потребі формування у майбутніх докторів філософії як науково-педагогіч- них працівників: здатності до викладацької діяльності в умовах формальної та неформальної освіти; вміння організовувати науково-педагогічну діяльність у системі вищої освіти на основі норматив- но-правових документів; вміння критично мислити, рефлексувати, неперервно підвищувати власний рівень викладацької майстерності. uk_UA
dc.identifier.citation Кірдан О.Л., Пенькова О.Г. Методика викладання у вищій школі - фундаментальний складник підготовки доктора філософії. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 71. С. 32-37. uk_UA
dc.identifier.issn 992-5786
dc.identifier.uri http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/7886
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах uk_UA
dc.relation.ispartofseries DOI;https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.71-2.17
dc.subject доктор філософії uk_UA
dc.subject методика викладання у вищій школі uk_UA
dc.subject науково-педагогічні працівники uk_UA
dc.subject викладацька діяльність uk_UA
dc.subject освітньо-наукова програма uk_UA
dc.subject професійно-педагогічна підготовка uk_UA
dc.subject загальні компетентності uk_UA
dc.subject спеціальні (фахові) компетентності uk_UA
dc.title МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ – ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ СКЛАДНИК ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ uk_UA
dc.type Стаття uk_UA
Файли
Вихідний пакет
Зараз показується 1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
Ім'я:
стаття Пенькова, Кірдан.pdf
Розмір:
234.68 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Набір ліцензій
Зараз показується 1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
Ім'я:
license.txt
Розмір:
13.01 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: