Управління грошовими потоками сільськогосподарських підприємств

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Кучеренко, Тамара Євгеніївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ: Журнал облік і фінанси
Інструкція
Грошові кошти – єдиний вид ресурсів підприємства, що трансформується безпосередньо і з мінімальним часовим лагом в будь-який інший вид ресурсів, а їх рух обслуговує всі операційні процеси господарювання. Стаття присвячена розробці алгоритму управління грошовими потоками сільськогосподарських підприємств. Автором розроблено алгоритм визначення ефективності управління грошовими потоками сільськогосподарських підприємств. В основу розробленого алгоритму закладено доходний підхід та метод дисконтування грошових потоків, який використовується, коли прогнозовані грошові потоки підприємств конкретної галузі є нерівномірними протягом прогнозного періоду або обмеженими у часі. Досліджено ефект синергії при управлінні грошовими потоками сільськогосподарських підприємств. Визначено критерії ефективності управління грошовими потоками та розглянуто методи розрахунку ставки дисконтування. Здійснено розрахунок ставки дисконтування за методом кумулятивної побудови, проведено прогнозування грошових потоків та основних показників діяльності досліджуваного сільськогосподарського підприємства.
Опис
Cash is the only kind of company resource which can be transformed directly and with minimum time lag into any other kind of resources, their movement servicing all management operational processes. The article is covers thedevelopment of cash management algorithm in agricultural enterprise. The author has worked out the algorithm for determining the efficiency of cash management in agricultural enterprise. As the basis of the algorithm the income approach and discounted cash flow method has been taken which is used when the forecasted cash flows of a particular industry enterprise is irregular over the forecast period or limited in time. The effect of synergy within cash flow management in agricultural enterprise has been researched. The criteria of cash flow management efficiency discount rate calculating methods have been identified. Discount rate calculation has been done through cumulative construction method, cash flow and key performance indicators forecasting have been carried out for the agricultural enterprise under research.
Ключові слова
ефективність, грошові потоки, управління, сільськогосподарські підприємства, дисконтування, эффективность, денежные потоки, управление, сельскохозяйственные предприятия, дисконтирование, efficiency, cash flows, management, agricultural enterprise, discounting
Бібліографічний опис
Кучеренко Т.Є. Управління грошовими потоками сільськогосподарських підприємств / Т.Є. Кучеренко, І.В. Ткачук // Облік і фінанси. – 2014. – № 2. – С. 102 – 107.