Оцінка в умовах вартісно-орієнтованої звітності

Немає доступних мініатюр
Дата
2023
Автори
Кучеренко Т.Є.
Мельник Л.Ю.
Аніщенко Г.Ю.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ефективна економіка
Інструкція
У статті досліджено значення оцінки як елемента методу бухгалтерського обліку та узагальнено її місце у системі сучасної звітності. Визначено вплив теорій на еволюцію оцінки в обліково-звітному процесі. Доведено, що завдяки ідентифікованій властивості оцінка стає основою для формування інформаційних потоків. Проведено характеристику видів оцінок об’єктів бухгалтерського обліку та проаналізовано порядок їх застосування, враховуючи трансформаційні процеси у системі підготовки звітної інформації. Доведено, що оцінка доходів, витрат, фінансових результатів і власного капіталу безпосередньо пов’язана із оцінкою активів і зобов’язань, що забезпечується саме їх визначенням і визнанням. Як послідовний крок в обліково-звітному процесі оцінка є медіатором між ідентифікацією складових господарських операцій з наступною реєстрацією. Крім того, в сучасних умовах розширюється значення оцінки шляхом використання її як інструментом узагальнення та ідентифікації реального стану справ. Звітність, яка складається на базі справедливої оцінки, найбільш реально узагальнює стратегічні конкурентні переваги компаній, їх соціальну й екологічну відповідальність та рівень корпоративного управління. Обґрунтовано, що поступово відбуваються зміни основ оцінки елементів звітності та практики застосування відповідно до її пріоритетів. Встановлено, що у потенційних користувачів звітної інформації зростає зацікавленість в даних, які відображають майбутні доходи та їх вплив на структуру капіталу. Саме формування вартості капіталу сучасних компаній потребує розроблення надійного інструментарію для забезпечення його оцінки. Узагальнено, що вартість власного капіталу не оцінюється, а вартісно вимірюється через оцінку активів, зобов’язань, доходи та витрати. Вартісно-орієнтована звітність має акумулювати інформацію щодо потенційної спроможності суб’єкта економіки нарощувати власний капітал і генерувати грошові потоки. У зв’язку з цим узагальнено методичні підходи до формування звіту про фінансовий стан в умовах вартісноорієнтованої звітності. З метою удосконалення звітності та розбудови її за вартісно-орієнтованим підходом оцінка об’єктів обліку та показники, які базуються на її основі, здатні сформувати базу для створення найбільш повної системи інформаційного забезпечення. Доведено, що оцінка стає детермінантом стратегії розвитку обліково-звітної системи, ідентифікатором реальних статків і добробуту власників капіталу, найбільш повною мірою охоплює інформаційні потреби усіх груп стейкхолдерів. Вартісні виміри на основі поточної вартості є інструментом ціннісних суджень не лише про фінансово-майновий стан, фінансові результати компанії, а й способом узагальнити майна та бізнесу у світлі нефінансових показників, що відображає реальні потреби інтегрованої звітності.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кучеренко Т.Є., Мельник Ю., Аніщенко Г.Ю. Оцінка в умовах вартісно-орієнтованої звітності // Ефективна економіка. 2023. № 4.