Чиста продуктивність фотосинтезу та врожайність кукурудзи за умов використання гербіциду Стеллар

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Заболотна, Альона Вадимівна
Заболотний, Олександр Іванович
Даценко, Анна Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Інструкція
Статтю присвячено дослідженню зміні у формуванні показників чистої продуктивності фотосинтезу та зернової продуктивності рослин кукурудзи а також встановленню кореляційних зв’язків між цими показниками за умов застосування гербіциду Стеллар, в.р. Дослідження проводили у польових і лабораторних умовах кафедри біології Уманського національного університету садівництва впродовж 2018–2020 років. Гербіцид Стеллар, в.р. вносили у фазі 3–5 листків розвитку культури. Показники фотосинтетичної та зернової продуктивності рослин кукурудзи визначали відповідно до загальноприйнятих методик. Встановлено, що формування показника ЧПФ у різних варіантах досліду відбувалося по різному і залежало від норми застосування гербіциду та фази розвитку культури. Зокрема, у фазі розвитку культури 8–10 листків за внесення 1,0; 1,1; 1,2 та 1,3 л/га гербіциду показник ЧПФ перевищував контрольний варіант відповідно на 6, 11, 18 та 11%. Така ж закономірність спостерігалася і за повторного визначення продуктивності фотосинтезу у фазі викидання мітелки. Відповідно до зростання показника чистої продуктивності фотосинтезу зростала й урожайність зерна кукурудзи. Найвищою вона, як і у випадку з фотосинтетичною продуктивністю, була при застосуванні 1,2 л/га Стеллару, в.р., що на 28% перевищувало контрольний варіант. З аналізу отриманого експериментального матеріалу можна зробити висновок, що застосування гербіциду Стеллар, в.р. має позитивний вплив на формування показників продуктивності кукурудзи. Найбільші прирости чистої продуктивності фотосинтезу та зернової продуктивності простежуються у разі використання гербіциду у нормі 1,2 л/га. Проведення регресійного аналізу отриманих результатів досліджень виявило тісний кореляційний зв'язок (r2=0,99) між показником чистої продуктивності фотосинтезу та врожайністю зерна кукурудзи.
Опис
The article is focused on the study of changes in the formation of net photosynthetic and grain productivity of maize plants, as well as the establishment of correlation relationships between these indicators under the use of Stellar herbicide, (aq.sol.) Studies were conducted in the field and laboratory conditions at the Department of Biology, Uman National University of Horticulture during 2018–2020. Stellar herbicide, (aq.sol.) was applied in the phase of 3–5 leaves of crop development. Indicators of photosynthetic and grain productivity of maize plants were determined in accordance with generally accepted methods. It was found that the formation of the index of net photosynthetic productivity in different variants of the experiment occurred differently and depended on the application rate of herbicide and the phase of crop development. In particular, in the phase of the crop development of 8–10 leaves with the application of 1,0; 1,1; 1,2 and 1,3 l/ha of herbicide the index of net photosynthesis productivity exceeded the control variant by 6, 11, 18 and 11% respectively. The same pattern was observed when repeatedly determining the productivity of photosynthesis in the phase of tasseling. In accordance with the growth of the net photosynthetic productivity index, the maize grain yield also increased. The highest, as in the case of photosynthetic productivity, it was at the application of 1,2 l/ha Stellar herbicide, (aq.sol.), which was 28% higher than the control variant. From the analysis of the experimental material we can conclude that the use of Stellar herbicide (aq.sol.), has a positive effect on the formation of productivity indicators of maize. The largest increases in net photosynthesis productivity and grain productivity are traced in the case of herbicide use at the rate of 1,2 l/ha. Regression analysis of the obtained results showed close correlation (r2 = 0,99) between the net photosynthetic productivity and grain productivity of maize.
Ключові слова
агротехнічний захід, препарат, фотосинтетична продуктивність, зерно, ефективність, кореляційний зв'язок
Бібліографічний опис
Заболотна А.В., Заболотний О.І., Даценко А.А. Чиста продуктивність фотосинтезу та врожайність кукурудзи за умов використання гербіциду Стеллар. Зрошувальне землеробство. Збірник наукових праць. 2021. №75. С. 29 — 33