Вплив гербіциду і біологічних препаратів на забур’яненість і густоту посівів нуту

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Карпенко, Віктор Петрович
Коробко, Олександр Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Полтава
Інструкція
Наведено результати досліджень стосовно впливу гербіциду «Панда», регулятора росту рослин «Стимпо» і мікробного препарату «Ризобофіт» на забур’яненість та густоту посівів нуту сорту Пам’ять в умовах Пра- вобережного Лісостепу України. Встановлено взаємозв’язок між дією різних норм гербіциду «Панда» і біологічних препаратів на видо- вий, кількісний склад бур’янів та густоту культурних рослин у посівах нуту. Відзначено дію гербіциду як ефективного заходу боротьби із сегетальною рос- линністю в нормах 3,0–4,0 л/га. Досліджено, що най- менша кількість і маса бур’янів у посівах, без значно- го зниження щільності рослин нуту, відзначалися у варіантах за поєднаного використання ґрунтового гербіциду «Панда» в нормах 3,0–4,0 л/га, регулятора росту рослин «Стимпо» (0,025 л/т) та мікробного препарату «Ризобофіт» (1,0 л/т). Сумісна дія гербі- циду з біологічними препаратами у даних варіантах досліду забезпечила зниження забур’яненості посівів за кількістю проти контролю І на 76–85 %. При цьо- му густота рослин у посіві знизилася лише на 2–3 %. На основі проведених досліджень встановлено найефективнішу комбінацію використання препара- тів, що забезпечує підвищення продуктивності посі- вів, зниження їх забур’янення та є екологічно безпеч- ною для навколишнього середовища.
Опис
The article provides the results of the investigation of the impact of the herbicide «Panda», the plant growth regulator «Stympo» and the microbial preparation «Ryzobofit» on the weediness and crop density of chickpea of the breed Pamiat in the conditions of Right-Bank Forest- Steppe of Ukraine. We established the connection between the act of different limits of the herbicide «Panda», the plant growth regulator «Stympo» (0.025 l/t) and the microbial preparation «Ryzobofit» (1.0 l/t), the quantitative content of weeds and the density of crop plants of chickpea. We determined the effective action of the herbicide against growing in grain fields in limits 3.0–4.0 l/ga. It was investigated that the least amount and mass of weeds in crops, without substantial decrease of cheakpea density, was distinguished while combining the soil herbicide «Panda» in limits 3.0– 4.0 l/ga, the plant growth regulator «Stympo» (0.025 l/t) and the microbial preparation «Ryzobofit» (1.0 l/t). The joint effect of the herbicide and the biological preparations in the given variants of the investigation provided the decrease of weediness of crops in the amount against the control I on 76–85%. Moreover, the density of plants decreased only on 2–3%. On the base of the conducted experiments the most efficient combination of the usage of preparations was determined – the growth regulator «Stympo» (0.025 l/t), the microbial preparation «Ryzobofit» (1.0 l/t) and the soil herbicide «Panda» in limits 3.0–4.0 l/ga, which provides the increase of crop productivity, decrease of their weediness and which is environmentally friendly.
Ключові слова
нутсівів, chickpea, гербіцид, регулятор росту рослин, мікробний препарат, забур’яненість, кількість і маса бур’янів, herbicide, plant growth regulator, microbial preparation, weediness, amount and mass of weeds, crop density
Бібліографічний опис
Карпенко В. П., Коробко О. О. Вплив гербіциду і біологічних препаратів на забур’яненість і густоту посівів нуту. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава. 2018. №4. С. 51–56.