Оцінка стану та рівня використання водних ресурсів Миколаївської області

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-05
Автори
Щетина, Марина
Гнатюк, Наталія
Щетина, Сергій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Інструкція
У статті наведено результати досліджень щодо стану та рівня використання вод-них ресурсів Миколаївської області. Водні ресурси мають особливе значення та виконують надзвичайно важливі функції в житті людини. Вода здійснює взаємозв’язок усіх процесів в екосистемах і забезпечує підприємства галузі економіки
Опис
Ключові слова
водні ресурси, водокористування, водоспоживання, підземні води
Бібліографічний опис
Щетина М. А., Гнатюк Н. О., Щетина С. В. Оцінка стану та рівнявикористанняводнихресурсівМиколаївськоїобласті. / Таврійськийнауковийвісник.Серія:Сільськогосподарськінауки /ДВНЗ«Херсонськийдержавнийаграрний університет». Херсон:Видавничийдім«Гельветика», 2021.Вип. 118.С. 388-395.