Об’єкти обліку етапів інноваційного процесу суб’єкта господарюванням

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-04
Автори
Кучеренко, Тамара Євгеніївна
Ратушна, Ольга Павлівна
Підлубна, Ольга Дмитрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Інструкція
В роботі досліджено визначення понять інноваційна діяльність, інновації та узагальнено види інновацій за визначеними економічною теорією типами. Це дозволило виокремити чо- тири способи організації здійснення інноваційного процесу. Для відображення в системі бу- хгалтерського обліку було запропоновано інноваційний процес поділити на дві стадії: ство- рення інноваційного продукту та інноваційна діяльність, які включають етапи від розробки інноваційного продукту до його впровадження в діяльність. В работе исследованы определения понятий инновационная деятельность, инновации и обобщены виды инноваций по определенным экономической теорией типам. Это позволи- ло выделить четыре способа организации осуществления инновационного процесса. Для отображения в системе бухгалтерского учета было предложено инновационный процесс разделить на две стадии: создание инновационного продукта и инновационная деятель- ность, включающие этапы от разработки инновационного продукта до его внедрения в де- ятельность. Definitions of concepts of innovative activity, innovations were studied in the work and innovation kinds according to the types determined by economic theory were generalized. This allowed differentiating four organizing ways for implementing of the innovative process. It was proposed to divide the innovative process into two stages to represent it in the accounting system: creation of the innovative product and innovative activity, which included the stages from the development of the innovative product to its introduction into the activity.
Опис
Стаття у фаховому виданні
Ключові слова
нновації, інноваційна діяльність, інноваційний продукт, об’єкти обліку інноваційного процесу, науково-дослідні роботи, дослідно-конструкторські роботи, витрати, инновации, инновационная деятельность, инновационный продукт, объекты учета инновационного процесса, научно-исследовательские работы, опытно- конструкторские работы, расходы, innovations, innovative activity, innovative product, accounting objects of innovative process, scientific-and-research works, research-and-development works, expenses
Бібліографічний опис
Кучеренко Т.Є, Ратушна О.П, Підлубна О.Д. Об’єкти обліку етапів інноваційного процесу суб’єкта господарюванням // Бухгалтерський облік і аудит. – 2018. – № 2. – С. 2 – 8.