Сучасні вимоги до обліку основних засобів

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Кучеренко, Тамара Євгеніївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Дніпро: НМетАУ, 2019
Інструкція
В процесі діяльності підприємства використовують необоротні активи, основну частину яких нині складають основні засоби – матеріальні активи, які утримуються з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). В національному бухгалтерському обліку згідно П(С)БО 7 «Основні засоби» [6] усі основні засоби характеризуються відповідним складом, що покладено в основу їх класифікації, яка у свою чергу, є підставою формування аналітичних рахунків з обліку основних засобів. За МСБО 16 «Основні засоби» [7] в основу класифікації основних засобів покладено характер і спосіб їх використання в діяльності суб'єкта господарювання.
Опис
Тези доповідей
Ключові слова
засоби, основні засоби, класифікація основних засобів, П(С)БО 7 «Основні засоби», іІнвентарна картка
Бібліографічний опис
Кучеренко Т.Є. Сучасні вимоги до обліку основних засобів / Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Частина 1. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. - 188-192