ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СОШНИКА ДЛЯ ПРЯМОЇ СІВБИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Лісовий, Іван Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
РВЛ КНТУ, м. Кіровоград,
Інструкція
У роботі проаналізована можливість розширення застосування технології прямої сівби в умовах України. Для її ефективної реалізації запропоновано використання зубчастого диска-очисника, що попередньо на полі прокладає розрихлену очищену смугу для подальшого виконання процесу сівби. Дослідженнями встановлені основні кінематичні параметри ефективної роботи диска-очисника, розроблена його математична модель, за допомогою якої виявлені енергетичні показники і показники якості виконання технологічного процесу прямої сівби. Обґрунтована раціональна форма ріжучого елементу (ножа), що в експериментальній перевірці підтвердила доцільність використання ковзаючого різання рослинних решток. Запропонована конструкція сошника з зубчастим диском-очисником. Ключові слова: пряма сівба, рослинні рештки, зубчастий диск-очисник, кут установки, глибина ходу, ніж (ріжучий елемент), крутний момент опору. / В работе проанализирована возможность более широкого применения технологии прямого посева в условиях Украины. Установлено пути совершенствования конструкций сошников, факторы влияющих на развитие растения, условия эффективного функционирования сошника для прямого посева, как многооперационной технической системы. Для ее эффективного внедрения в практику полевых работ предложено использование зубчатого диска-очистителя, который предварительно прокладывает по полю разрыхленную очищенную полосу, предназначенную для дальнейшего прохода сошника и других рабочих органов посевной секции. Исследованиями установлены основные кинематические параметры эффективной работы диска-очистителя, разработана его математическая модель, с помощью которой определены энергетические показатели и показатели качества выполнения технологического процесса прямого посева. Выявлены зависимости влияния угла установки зуба, радиуса его врезания, глубины хода в почве и других параметров на основные показатели работы диска-очистителя. Обоснована рациональная форма режущего элемента (ножа), которая при экспериментальной проверке подтвердила целесообразность применения скользящего резания для разрушения растительных остатков. Предложенная конструкция сошника с зубчатым диском-очистителем. / This paper analyzes the possibility of extending the application of direct sowing in Ukraine. For its effective implementation we proposed the use of cog disk-cleaner, which pre-cleans the lane, making it loose for further sowing. The study established the basic kinematic parameters for the effective operation of disk-cleaner and developed its mathematical model, through which we detected energy performance indicators and quality of the process of direct sowing. The rational form of cutting element (blade) was grounded which was experimentally proved the feasibility of using a sliding cutting plant residues. The design of a combined coulter with a cog disk-cleaner was suggested.
Опис
Ключові слова
пряма сівба, рослинні рештки, зубчастий диск-очисник, кут установки, глибина ходу, ніж (ріжучий елемент), крутний момент опору., прямой посев, растительные остатки, зубчатый диск-очиститель, угол установки, глубина хода, нож (режущий элемент), крутящий момент сопротивления, direct sowing, plant residues, cog disk cleaner, installation angle, depth motion, cutting blade (cutting element), torque resistance
Бібліографічний опис
Лісовий І.О. Обґрунтування параметрів сошника для прямої сівби: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» [Текст] /Іван Олександрович Лісовий; Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – 20 с