Мікробіота грунту ризосфери сої за використання ризоактиву і гербіцидів

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Карпенко, Віктор Петрович
Заболотний, Олександр Іванович
Притуляк, Руслан Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ
Інструкція
Мета. Дослідити мікробіоту ґрунту ризосфери сої та її симбіотичний апарат за використання передпосівної обробки насіння мікробним препаратом Ризоактив (Bradyrhizobium japonicum М-8) й досходових гербіцидів Гезагард 500 FW, концен- трат суспензії, Примекстра TZ Голд 500 SK, концентрат суспензії та Кратос, кон- центрат емульсії. Методи. Для інокуляції насіння сої використовували бактеріаль- ну суспензію Ризоактиву (титр життєздатних клітин Bradyrhizobium japonicum М-8 в 1 мл препарату 4х109) з розрахунку 2,0 л/т. Для боротьби з бур’янами вно- сили ґрунтові гербіциди Гезагард 500 FW (прометрин, 500 г/л) у нормах 3,0; 4,0 та 5,0 л/га; Примекстру TZ Голд 500 SK (S-метолахлор, 312,5 г/л + тербуталазин, 187,5 г/л) у нормах 4,0; 4,25 і 4,5 л/га та Кратос (ацетохлор, 900 г/л) у нормах 2,0; 2,5 і 3,0 л/га. Дослідження чисельності мікробіоти ризосфери сої та її симбіотич- ного апарату проводили відповідно до загальноприйнятих у ґрунтовій мікробіології методик. Результати. Встановлено, що інокуляція насіннєвого матеріалу сої пре- паратом Ризоактив та застосування гербіцидів Гезагард 500 FW, Примекстра TZ Голд 500 SK і Кратос впливає як на формування симбіотичного апарату сої, так і на чисельність мікроорганізмів у її ризосфері. Виявлено тенденцію до деякого зниження загальної чисельності ризосферних бактерій, що використовують як джерело живлення переважно органічні форми азоту (амоніфікувальна група), а також кількості мікроорганізмів окремих еколого-трофічних груп, зі зростанням норм внесення гербіцидів до рівня чисельності мікробіоти в контролі. Висновки. Іно- куляція насіння сої мікробним препаратом Ризоактив і застосування для боротьби з бур’янами ґрунтових гербіцидів сприяє більш активному у порівнянні з контролем (без використання гербіцидів і мікробного препарату) формуванню симбіотичного апарату сої та розвитку окремих груп мікроорганізмів (нітрифікувальних та целю- лозолітичних) у ґрунті ризосфери. Порівняння різних фонів застосування гербіцидів показало, що найоптимальніший вплив на формування симбіотичного апарату, за- гальної чисельності ризосферних мікроорганізмів та окремих їх еколого-трофічних груп у ризосфері сої мало досходове застосування гербіциду Примекстра TZ Голд 500 SK у нормах 4,0–4,5 л/га. Деяке пригнічення розвитку окремих груп мікробіоти, в тому числі й бульбочкових бактерій Bradyrhizobium japonicum було відмічено за дії гербіциду Кратос у нормах 2,0–3,0 л/га.
Опис
Aim. Investigate the microbiotа of soil of soybean rhizosphere and its symbiotic apparatus under the using pre-sowing treatment apparatus seeds by microbial preparation of Rhizoactive (Bradyrhizobium japonicum M-8) and pre-emergent herbicides Gesagard 500 FW, suspension concentrate, Primextra TZ Gold 500 SK, suspension concentrate and Kratos, еmulsion сoncentrate. Methods. For inoculation of soybean seeds, a bacterial suspension of Rhizoactive (the titer of bacterial bacteria viable cells Bradyrhizobium japonicum M-8, in 1 ml of preparation 4x109) was used at a rate of 2,0 l/t. For weed control we introduced the soil herbicides Gesagard 500 FW (promethrin, 500 g/l) in the norms of 3,0; 4,0 and 5,0 l/ha; the Primextra TZ Gold 500 SK (S-metolachlor, 312,5 g/l + terbutalazine, 187,5 g/l) in the norms 4,0; 4,25 and 4,5 l/ha and Kratos (acetochlor, 900 g/l) in the norms of 2,0; 2,5 and 3,0 liters per hectare. The study of number of microbiota in soybean rhizosphere and its symbiotic apparatus was carried out in accordance with generally accepted methods in soilmicrobiology. Results. It has been established that inoculation of soybean seed material with Rhizoactive and application of herbicides Gesagard 500 FW, Primextra TZ Gold 500 SK and Kratos affects both the formation of the symbiotic apparatus of soybean, and the number of microorganisms in its rhizosphere. There was a tendency to some decrease in the total number of rhizospheric microorganisms, using as a source of nutrition predominantly organic forms of nitrogen and number of microorganisms of separate ecological trophic groups with an increase in the norms of herbicide application, which was leveled in comparison with the indicators in the control. Conclusions. The inoculation of soybean seeds with the microbial preparation of Rhizoactive and the use of soil herbicides to control weeds contributes to a more active control (without the use of herbicides and microbial preparation) over the formation of a symbiotic apparatus of soybean and the development of certain groups of microorganisms in its rhizosphere. The comparison of different backgrounds of application of herbicides showed that the most optimal effect on the formation of symbiotic apparatus and the total number of microorganisms and their individual ecological trophic groups in the rhizosphere of soybean was the application of the herbicide of the Primextra TZ Gold 500 SK in norms 4,0–4,5 l/ha. Some suppression to the development of individual groups of microbiota, including the nodule bacteria Bradyrhizobium japonicum, was the application of the Kratos in norms 2,0–3,0 l/ha.
Ключові слова
мікробіота, гербіциди, мікробний препарат, соя, симбіоз
Бібліографічний опис
Карпенко В. П., Заболотний О. І., Притуляк Р. М., Голодрига О. В., Леонтюк І. Б., Розборська Л. В., Новікова Т. П., Патика В. П. Мікробіота грунту ризосфери сої за використання ризоактиву і гербіцидів. Мікробіологічний журнал. Київ. 2019. Том. 81(5). С 48-61.