ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-09
Автори
Смолій, Людмила Василівна
Костюк, Віра Степанівна
Осіпова, Алла Анастасіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Інструкція
У статті розглянуто найбільш значущі тенденції, що характеризують сучасну специфіку функціонування міжнародного бізнесу Розкрито зміст трансформаційних змін, які виникають в умовах глобалізаційних тенден-цій та викликів, породжених розгортанням пандемії COVID-19. Виділено новітні тенденції та вектори розвитку міжнародного бізнесу, зокрема такі, як поява нових організаційних форм міжнародного бізнесу, посилення ролі великих міжнародних корпорацій у міжнародному виробництві; діджиталізація та розширення залучення до бізнес-операцій цифрових технологій; активізація процесів решорингу; підвищення інноваційної активності міжнародних компаній. Виявлені тенденції окреслюють вектори подальшої еволюції бізнесу в глобальному середовищі, що дозволить сформувати нові концепції розвитку міжнародного бізнесу з урахуванням транс-формаційних процесів. The evolution of the world economy in the direction of increasing globalization trends is creating transformational changes in the functioning of international business. The scale of business operations is growing rapidly, their nature is changing, there is a transformation of world production and international trade, including as a result of the spread of the COVID-19 pandemic. This necessitates the study of processes that characterize current trends in the trans-formation of international business, which determines the purpose of the article. To solve the tasks in the article usedspecial and general research methods: economic-statistical and comparative analysis – to identify current trends in international business, diagnostics and dynamics of certain aspects of the functioning of international business entities; diagnostics of the state and dynamics of certain aspects of the functioning of international business entities; system analysis – to study the relationships between economic processes and phenomena; causal relationship, abstract-logical – in generalizing the results and formulating the conclusions of the study. As a result of research it is established that the most significant transformational tendencies reflecting modern realities of functioning of the international business are: strengthening the role of large international corporations in international production; in-creasing the share of enterprises that involve digital technologies in business operations; intensification of reshoring processes; increasing the innovation activity of international companies. Strengthening of processes of transna-tionalization of small and medium business is revealed; increasing the share of companies that use networking in order to acquire the status of global companies. The dynamics of digitalization processes of international business is considered. The most important direction in the development of digitalization of international business is the trans-formation of business processes based on e-commerce technologies. Among the main trends are the strengthening of the processes of return of multinational companies of their production activities from other countries to the home country of the parent company. The dynamics of growth of investments in R&D of the largest international compa-nies is analyzed and the tendency to increase them is revealed. The practical significance of the study is to identify the most significant trends in the transformation of international business caused by the pandemic, which makes it possible to develop a further strategy for its operation, taking into account globalization trends
Опис
Ключові слова
міжнародний бізнес, трансформація, глобалізація, транснаціоналізація, іджи-талізація, решоринг
Бібліографічний опис
Смолій, Л., Осіпова, А., Костюк, В. (2021). ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-6