Стан пігментної системи гороху озимого за використання гербіциду МаксіМокс, регулятора росту рослин Агріфлекс Аміно та мікробного препарату Оптімайз Пульс.

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Карпенко, Віктор Петрович
Бойко, Ярослав Олегович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Херсон
Інструкція
Наведено результати досліджень вегетаційного досліду з вивчення фор- мування пігментної системи рослин гороху озимого сорту НС Мороз в залежності від застосування різних норм гербіциду МаксіМокс, внесеного окремо і в бакових сумішах з регулятором росту рослин Агріфлекс Аміно на фоні передпосівної інокуляції насіння мі- кробним препаратом Оптімайз Пульс і без нього. Отримані дані засвідчили перевагу комплексного застосування досліджуваних препаратів над їх розрізненим внесенням, що проявлялося у збільшеному вмісті в прилистках гороху хлорофілів а і b, їх суми та каро- тиноїдів. Водночас у разі самостійного застосування гербіциду (без Агріфлекс Аміно по необробленому перед сівбою насіннєвому матеріалі Оптімайз Пульсом) у прилистках го- роху простежувався знижений вміст пігментів.
Опис
The article presents the results of a vegetative experiment on the formation of the pigment system of winter pea (NS Moroz variety) depending on the application of different rates of MaxiMox herbicide, used separately and in tank mixes with Agrifflex Amino plant growth regulator against the background of pre-sowing inoculation of seeds with the microbial product Optimize Pulse and without it. The obtained data showed the advantage of the complex application of the studied products over their separate applying, which was accompanied by an increase in chlorophyll a and b, their sum and carotenoids in stipules of peas. At the same time, in the case of separate application of the herbicide (without Agriflex Amino and Optimize Pulse), there was a decrease in the content of pigments in the stipules of peas.
Ключові слова
пігментна система, хлорофіл а і b, каротиноїди, гербіцид, регулятор росту рослин, мікробний препарат, горох озимий
Бібліографічний опис
Карпенко В. П., Бойко Я. О. Стан пігментної системи гороху озимого за використання гербіциду МаксіМокс, регулятора росту рослин Агріфлекс Аміно та мікробного препарату Оптімайз Пульс. Таврійський науковий вісник. 2019. №106. С. 79-87.