ЖУРНАЛ «УКРАИНСКИЙ ВЕСТНИК» ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ІЛЛІ ШРАГА У І ДЕРЖАВНІЙ ДУМІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Доморослий, Валентин Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Етнічна історія народів Європи
Інструкція
У статті на базі журналу «Украинский вестник» досліджується думська діяльність ві- домого українського політика та громадського діяча Іллі Людвіговича Шрага. Дослідження спирається на принципи історизму науковості та авторської об’єктивності. Проаналізовано внесок І. Шрага у процес створення української думської громади у І Дер- жавній Думі Російської імперії. Ілля Людвігович розумів, що успішна робота української думської громади неможлива без друкованого органу, який інформуватиме населення Російської імперії та України як її скла- дової частини, про діяльність українських парламентарів що до вирішення соціально-еконо- мічних та політичних проблем рідного краю. Цим виданням став часопис «Украинский вест- ник». Незважаючи на свою зайнятість у Думі І. Шраг постійно знаходив час для журналу. За часи свого депутатства він тричі публікувався на сторінках видання. Висвітлена його діяльність у вирішенні національного питання, шляхом підготовки Декларації про автономію України та спроби вирішення запровадження української мови у освітній діяльності краю. Проаналізовано внесок керівника української думської фракції у ви- рішення проблеми народної освіти. Не менш важливим завданням І. Шрага як депутата було вирішення аграрного питання, адже переважна кількість українського населення на той час становили селяни. Незважаючи на його зусилля українська думська громада так і не виробила власного за- конопроекту з вирішення земельного питання, однак йому вдалося переконати своїх колег, депутатів-громадівців, вимагати від уряду примусового відторгнення землі на користь се- лянства. Він пропонував вирішити аграрне питання в три етапи. По-перше, земля повинна знаходитися в руках тих, хто її обробляє, а для цього в користування селянам необхідно передати землі: державні, надільні, монастирські, церковні і в найширших розмірах повинно бути проведено примусове відторгнення приватновласницьких земель; по-друге, необхідно виробити законопроект про аграрні комітети по розподілу землі; по-третє, Думі перейти до розгляду організації обласних і національно-територіальних представницьких органів.
Опис
nalyzed in the article based on the magazine «Ukrainian bulletin». Research is based on principles of historism and author’s objectivity. Contribution of I. Shrah in the process of creation of Ukrainian duma community in the I State Duma of the Russian empire was analyzed. His activity is shown in terms of resolution of national question by preparation of the Declaration on autonomy of Ukraine and attempt to introduce Ukrainian in educational activity of the region. Contribution of the head of Ukrainian duma faction in resolution of the issue of national education was analyzed. His activity in resolution of national question through development of Declaration on the autonomy of Ukraine and attempts to adopt a decision to introduce Ukrainian in education activity of the region is described. The contribution of the head of Ukrainian duma faction in resolution of the problem of national education is analyzed. Another important task of I. Shrah as a deputy was resolution of land issue, as peasants constituted the majority of the population of Ukraine at that time. Despite of his efforts, Ukrainian duma community has not developed one’s own draft law on resolution of land issue, however he managed to persuade his colleagues to make a demand to the government to forcefully expropriate land for peasants. He suggested to resolve land issue in three stages. First, land has to be owned by those who work on it, for this the following lands have to be transferred to peasants: state, local, monastery, church and forceful expropriation of privately-owned lands has to be done as well; second, it is crucial to develop draft law on land committees on land distribution; third, Duma has to consider organization of regional and national and territorial representatives of bodies. He considered resolution of land issue in close connection with autonomous status of Ukraine. Attention is drawn to the activity of I. Shrah on resolution of repressive activity of czarist rule on participants in revolution, Ukrainian peasants and Jewish citizens.
Ключові слова
І. Шраг, Дума, декларація, громада, фракція, часопис, депутат, земельне питання
Бібліографічний опис
Валентин Доморослий. ЖУРНАЛ «УКРАИНСКИЙ ВЕСТНИК» ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ІЛЛІ ШРАГА У І ДЕРЖАВНІЙ ДУМІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ . Етнічна історія народів Європи. 2021, №63. С. 99-105