OPTIMIZATION OF GROATS PRODUCTION AT PROCESSING OF SPELT GRAIN

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-10-28
Автори
Liubych V.V., Tretiakova S.O., Melnik D.S.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім "Гельветика"
Інструкція
The purpose of the article is to determine the optimal mode of peeling and water-heat treatment of spelt grain during the production of cereal products. The process of obtaining cereal products was simulated in laboratory conditions and included main processes of cereal production: water-heat treatment, peeling, separation of peeling products and control of finished products. Experiments were carried out in accordance with current requirements and standards. Statistical processing of the experimental results and mathematical modeling were carried out using Excel and Statistica 10. Мета статті полягає у встановленні оптимального режиму лущення та водо-теплового оброблення зерна спельти під час виробництва круп’яних продуктів. Процес отримання круп’яних продуктів був змодельований в лабораторних умовах і включав основні процеси круп’яного виробництва: водо-теплове оброблення, лущення, розділення продуктів лущення, контроль готової продукції. Експерименти проводили відповідно до чинних вимог та стандартів. Статистичне оброблення результатів експериментів і математичне моделювання проводили за допомогою програми Ecxel та Statistica 10.
Опис
Ключові слова
water-heat treatment, spelt wheat, peeling, culinary assessment., водо-теплове оброблення, спельта пшениця, лущення, кулінарне оцінювання.
Бібліографічний опис
Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки» зареєстровано Міністерством юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ серія КВ № 22895-12795Р від 11.08.2017 року) Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з технічних наук (спеціальності: 144. Теплоенергетика, 161. Хімічні технології та інженерія, 172. Телекомунікації та радіотехніка) відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1), 121. Інженерія програмного забезпечення, 123. Комп’ютерна інженерія, 126. Інформаційні системи та технології, 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 275. Транспортні технології (за видами) відповідно до Наказу МОН України від 02.07.2020 № 886 (додаток 4) Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща) Сторінка журналу: www.tech.vernadskyjournals.in.ua