Особливості хімічного захисту посівів пшениці озимої з метою підвищення її продуктивності в умовах екологізації

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Розборська, Лариса Василівна
Заболотний, Олександр Іванович
Леонтюк, Ірина Борисівна
Парубок, Маргарита Іванівна
Даценко, Анна Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Інструкція
Наведено результати досліджень фотосинтетичних показників та їхній зв’язок з уро- жайністю та якістю пшениці озимої за різних норм внесення гербіциду Дербі, змін клі- мату в умовах екологізації в Правобережному Лісостепу України. Метою роботи було оцінити чутливість пшениці озимої сорту Лазурна за змінами рівня продуктивності зерна до гербіцидної обробки посівів, вивчити ефективність гербіциду Дербі в посівах пшениці озимої та виявити найбільш економічно й екологічно оптимальну норму в цьому регіоні лісостепової зони України, виконати дослідження з вивчення фотосинтетичних та якіс- них показників і врожайності культури за різних норм внесення препарату. Вибір завдання досліджень зумовлено тим, що одним із пріоритетних напрямів сільськогосподарського виробництва є стабілізація виробництва високоякісного продовольчого зерна та забезпе- чення продовольчої безпеки країни й підвищення її експортного потенціалу. Важливу роль у розв’язанні цього завдання відіграє підвищення врожайності пшениці озимої як основної зернової культури України. Дослідження виконувались у посівах пшениці озимої в умовах дослідних ділянок кафедри біології Уманського НУС, що розташований у правобережній лісостеповій частині України, протягом вегетаційних періодів 2018–2020 рр. Вивчали дію гербіциду Дербі в нормах від 50 до 80 мл/га. Досліди закладали рендомізовано з трикрат- ним повторенням. Площа дослідних ділянок – 100 м2 , облікових – 80 м2 . Обприскування пшениці озимої проводили до виходу в трубку. Дослідженнями передбачалося вивчити вплив різних норм гербіциду на основні показники продуктивності пшениці озимої, а саме: вміст хлорофілу в листках, чисту продуктивність фотосинтезу, вміст білка та клейко- вини у зерні та його врожайність. У роботі екологічно й економічно обґрунтовано норми застосування гербіциду Дербі та шляхи уникнення токсичного впливу цього препарату у процесі захисту посівів пшениці озимої від бур’янів. Урожайність та якість пшениці озимої є одним із важливих показників реутилізації продуктів фотосинтезу. Встановлено, що підвищення фотосинтетичних показників, якості й урожайності зерна пшениці озимої залежить від норм внесеного препарату, та рекомендовано застосовувати гербіцид Дербів нормі 70 мл/га. Відповідно до отриманих результатів досліджень, створено раціональну й безпечну систему захисту посівів пшениці озимої від бур’янів, що сприяє зростанню про- дуктивності цієї культури за вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України. Видання підготоване в межах проєкту 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation 15.11.2020 – 14.11.2023
Опис
The results of the research on photosynthetic indicators and their connection with the yield and quality of winter wheat at different rates of application of the Derby herbicide, climate change in terms of ecologization in the Right Bank Forest-Steppe of Ukraine are given. The objective of our research was to assess the sensitivity of Lazurna winter wheat by changes in grain productivity to herbicide treatment of crops, to study the effectiveness of Derby herbi- cide in winter wheat crops, to identify the most economically and environmentally optimal rate in this region of the forest-steppe zone of Ukraine, and to perform research to study photosyn- thetic and qualitative indicators and crop yields at different rates of drug application. The choice of the research task is due to the fact that one of the priority areas of agricultural production is to stabilize the production of high quality food grain, to ensure food security of the country and increase its export potential. An important role in solving this problem is played by increas- ing the yield of winter wheat as the main grain crop of Ukraine. The research was performed on winter wheat crops on the research plots of the Department of Biology of Uman National Univer- sity of Horticulture, located in the right-bank forest-steppe part of Ukraine, during the growing seasons of 2018–2020. The effect of the Derby herbicide was studied at rates of 50 to 80 ml/ha. The experiments were randomized, with three replications. The research plots’ area is 100 m², the recording area is 80 m². Spraying of winter wheat was carried out before the leaf-tube for- mation. The research was supposed to study the influence of different herbicide rates on the main indices of winter wheat productivity, namely: chlorophyll content in the leaves, net photosynthe- sis productivity, protein and gluten content in grain and its yield. The rates of Derby herbicide application and ways to avoid toxic effects of this drug in the process of winter wheat crops protection from weeds are ecologically and economically substantiated in the research. Yield and quality of winter wheat are important indices of reutilization of photosynthesis products. It was found that the increase in photosynthetic parameters, quality and yield of winter wheat grain depends on the rates of the applied drug, and it is recommended to use the Derby herbicide at a rate of 70 ml/ha. According to the research results, a rational and safe system of winter wheat crops protection from weeds has been created, which contributes to the growth of productivity of this crop when grown under the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. The publication is made in the framework of the project 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2- CBHE-JP Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Ser- vices, Climate Change Adaptation and Mitigation 15.11.2020 – 14.11.2023.
Ключові слова
пшениця озима, сорт, гербіцид Дербі, хлорофіл, чиста продуктивність фотосинтезу, урожайність, якість зерна
Бібліографічний опис
Розборська Л.В., Заболотний О.І., Леонтюк І.Б.. Парубок М.І., Даценко А.А. Особливості хімічного захисту посівів пшениці озимої з метою підвищення її продуктивності в умовах екологізації. Таврійський науковий вісник. Екологія, іхтіологія та аквакультура. 2021 р. № 11. С. 359–368