ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Матрос, Олена Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Д внз «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Інструкція
У проведеному дослідженні розглянуто різні підходи до обліку виробничих запасів. Зроблено висновки, що правильний підхід до формування облікової політики підприємства в частині обліку виробничих запа- сів дає можливість досягти значної економії витрат виробництва, що сприяє зберіганню запасів та по- кращує конкурентні позиції суб’єкта господарювання на ринку. Перспективними напрямами досліджен- ня є оптимізація ресурсопотоків, розвиток комунікативних управлінських зв’язків, а також формування комп’ютеризованої моделі управлінського обліку запасів. Для вирішення наведених вище проблем детально розглянуто вплив вартості виробничих запасів під час їх списання у виробництво на виробничу собівартість продукції.
Опис
Various approaches to inventory accounting were considered in the conducted study. As a result, it was concluded that a correct approach to formation of accounting policy of the enterprise concerning inventory accounting made it possible to achieve significant savings in production expenses which helped to save stocks and improve competitive positions of the entity in the market. Thus, optimization of resource flows, development of communication management relations as well as formation of a computerized model of management accounting of reserves was perspective issue for the research. Influence of the value of inventory under their writing off into production on production cost price of the products was examined in detail for solving the problems mentioned above.
Ключові слова
ФІФО, фінансові результати, запаси, метод ідентифікованої собівартості, фінансова стійкість, виробничі запаси
Бібліографічний опис
Матрос О.М. Виробничі запаси підприємства в контексті управлінського обліку // СХІДНА ЄВРОПА: економіка, бізнес та управління, 2017. Випуск 3(08). С. 339-343.