METHOD OF DETERMINATION OF SOIL SECURITY BY MOBILE PHOSPHORUS AND POTASSIUM FORMS

Немає доступних мініатюр
Дата
2014-07-10
Автори
Світовий, Валерій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент)
Інструкція
Спосіб встановлення градацій забезпеченості ґрунту рухомими формами фосфору та калію, що ґрунтується на виявленні середнього забезпечення ґрунту рухомими формами фосфору та калію за нульового балансу відповідно фосфору та калію за ротацію дослідної сівозміни, який відрізняється тим, що закладається дослідна польова сівозміна з одночасним розгортанням всіх полів досліду в просторі, з застосуванням різних варіантів внесення добрив за органічної, органо-мінеральної і мінеральної систем удобрення; обраховується баланс елементів живлення за ротацію сівозміни не раніше, ніж через 20 років від моменту закладки досліду, та вичленовується варіант удобрення, за якого формується нульовий або досить близький до нульового баланс фосфору та калію в сівозміні; визначається вміст рухомих форм фосфору та калію в ґрунті вичленованого варіанта та належить визначений вміст рухомих сполук фосфору та калію до середнього рівня забезпеченості ґрунту, а також будується щодо нього шкала градацій забезпеченості ґрунту рухомими формами фосфору та калію з загальноприйнятим кроком для значень стосовно певного рекомендованого способу (за Чириковим, Кірсановим чи Мачигіним) визначення рухомих сполук фосфору та калію у ґрунті.
Опис
A method for the determination of the levels of provision of soil with mobile forms of phosphor and potassium is based on determination of average soil provision with mobile forms of phosphor and potassium at zero balance of phosphor and potassium, respectively, by rotation of test crop rotation. Test field crop rotation is laid, with simultaneous development of all the test fields in space, with use of different variants of introduction of fertilizers by organic, organo-mineral and mineral fertilization systems; with calculation of the balance of the supply elements by rotation of crop rotation not earlier than in 20 years from the instant of test laying. Selected is an alternative method of fertilizing wherein zero, or close to zero balance of phosphor and potassium in crop rotation is formed, with the determination of content of mobile forms of phosphor and potassium in soil for selected variant and rating of determined content of mobile compounds of phosphor and potassium to medium level of provision of soil, and the scale of grades of soil provision with mobile forms of phosphor and potassium is plotted with respect to it, with common increment for the values as to certain recommended method (by Chyrikov, Kirsanov or Machygin) for the determination of mobile compounds of phosphor and potassium in soil.
Ключові слова
ґрунт, рухомі сполуки
Бібліографічний опис
Пат. Україна № 91700, МПК G01N 33/24 Спосіб встановлення градацій забезпеченості ґрунту рухомими формами фосфору та калію / Світовий В.М.; заявник і власник УНУС. − u201401932; заявл. 26.02.2014; опублік. 10.07.2014, бюл. № 13