The influence of bio-effecting agents on growing processes of chickpea`s plants in under the conditions of right-bank forest-steppe of Ukraine

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Карпенко, Віктор Петрович
Коробко, Олександр Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Подільський вісник
Інструкція
Нині у Правобережному Лісостепу з бобових культур в агроценозах переважають горох і соя. На відміну від цих культур нут є більш посухостійким, водночас він не вилягає, а боби при дозріванні не розтріскуються. У зв'язку з цим, важливого значення набуває проблема розробки елементів технології вирощування нуту, зокрема – підбір ефективних заходів захисту посівів від бур'янів за допомогою гербіцидів. Зменшити та подолати стрес можливо за використання біологічних препаратів природного походження – мікробних препаратів та регуляторів росту рослин. Експериментальну частину роботи виконано упродовж 2015 – 2017 рр. у польових умовах навчально-виробничого відділу та науково-дослідної лабораторії кафедри мікробіології, біохімії і фізіології рослин Уманського національного університету садівництва. Облік і дослідження висоти рослин та площі листків у дослідах виконували згідно методик, описаних З. М. Грицаєнко із співавторами. Статистичну обробку результатів досліджень проводили за методами дисперсійного аналізу, описаними Б. А. Доспєховим. У результаті проведених досліджень встановлено: висота й площа листків рослин нуту варіювали як за роками, так і в залежності від використання різних норм гербіциду Панда, внесених окремо та на фоні обробки насіння РРР Стимпо і МБП Ризобофіт. Найбільші показники висоти рослин і площі листків нуту були відмічені у варіанті застосування гербіциду Панда в нормі внесення 4,0 л/га на фоні обробки насіння перед сівбою РРР Стимпо (0,025 л/т) та МБП Ризобофіт (1,0л/т), зокрема в даному варіанті висота рослин збільшилась на 19 %, площа листкової поверхні – на 83 %.
Опис
Nowadays in Right-bank Forest-steppe among legume in agrocoenosis prevail pea and soybeans. As contrasted with this cropping, chickpea is more drought resistant, at the same time it doesn`t lodge, and beans when are fully ripe don`t split. In this regard a significant importance obtains the problem of elaboration of the elements technology of chickpea`s growing, especially – the selection of seeding`s protection measures against pests by dint of weedkillers. It is possible to reduce and overcome herbicide`s stress when using biological preparation of natural origin – microbial drug and plant growth regulators. The experimental part of investigation was held during 2015–2017 years due to field conditions of scientific and production department and scientific-research test room of the department of microbiology, biochemistry and plant physiology of Uman National University of Horticulture. Accounting and investigation of plants` height and leaf-area duration in experiments were done in accordance with methodologies, described by Z. M. Hrytsayenko and co-authors. The statistical processing on the results of investigations was performed by methods of dispersion analysis, described by B. A. Dospekhov. In the result of the conducted investigations was set: the height and area duration of chickpea`s leaves ranged not only by years, but in accordance with the usage of various limits of the herbicide Panda, entrenched separately and against the background of seeds` processing PGR Stympo and MD Ryzobophyt. On the average over the years of observation over the independent action of MD Ryzobophyt (1,0 l/t) the plant height of chickpea with regard to control I grew into 2%, leaf-area duration with regard to control I grew into 12 %. At individual action PGR Stympo (0,025 l/t) with regard to control I grew into 16 %. In variants of cooperative usage of MD Ryzobophyt and PGR Stympo increasing of a chickpea`s height with regard to controls I contained 8 %, the index of leaf-area duration increased with regard to controls I into 20%. At individual usage of the herbicide Panda in limits 3,0 and 4,0 l/g the plant`s height grew into 1 and 8 %, the leaf-area duration of chickpea increased into 9 and 32% with regard to control I, at limits 5, and 6, l/g – in 4 and 2% the leaf-area duration of chickpea grew into 19 and 14% with regard to control I. While processing by a mixture of MD Ryzobophyt (1,0 l/t) and PGR Stympo (0,025 l/t) and entering the herbicide Panda in limits 3,0–4,0 l/g before the chickpea`s sowing the height of a crop surpassed the control I on 12 and 19 % , the leaf-area duration of chickpea increased into 39–83 % with regard to the control I, and at limits of entering 5,0 and 6,0 l/g – into 13 and 11 %. The duration increased into 69 – 33 % to control I. The highest indexes of plants` height and leaf-area duration were noticed in variants of appliance of the herbicide Panda in limits of introduction 4,0 l/g against the processing of seeds before the sowing PGR Stympo (0,025 l/t) and MD Ryzobophyt (1,0 l/t) in particular in a given variant the height of plants increased into 19 %, leaf-area duration – into 83 %.
Ключові слова
висота рослини, plant`s height, leaf-area duration, chickpea, herbicide, plant growth regulator (PGR), microbial drug (MD)., площа листкової поверхні, нут, гербіцид, регулятор росту рослин, мікробний препарат
Бібліографічний опис
Карпенко В. П., Коробко О. О. Вплив біологічно активних речовин на ростові процеси рослин нуту в умовах Правобережного Лісостепу України. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2018. №29. С. 17–24.