Аналітичний огляд інноваційних форм бізнесу у торговельній та комерційній сферах підприємницької діяльності

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Сатир Л.М.
Кепко В.М.
Стаднік Л.І.
Кепко О.І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ТОВ"ДКС Центр"
Інструкція
У статті досліджено питання щодо упровадження інноваційних форм бізнесу в торговельну та комерційну сфери. Зазначено, що конкурентні виклики, пов'язані з економічними змінами в Україні, боротьба за покупця та інші фактори, змушують торговельні підприємства та різні комерційні структури до пошуку нових шляхів розвитку бізнесу. У ході дослідження проведено аналітичний огляд торговельної та комерційної діяльності в Україні. Визначено рівень використання різних форм інноваційної діяльності у торгівлі та комерції. Розглянуто основні тенденції упровадження інновації у сферу торгівлі та комерційної діяльності. Здійснено економічний аналіз упровадження інновації у сферу торгівлі та комерційної діяльності. Визнано, що одним з інноваційних рішень у сфері торгівлі та комерційної діяльності є застосування такого методу продажу товарів і послуг як електронна торгівля. Зазначено, що популярність застосування технологій електронної торгівлі пояснюється простотою використання, зручністю та швидкістю ‒ можливістю покупцем отримання бажаної покупки у найкоротші терміни незважаючи на місце виготовлення чи реалізації товару. Визначено ключові фактори розвитку електронної комерції. Встановлено перешкоди на шляху розвитку електронної торгівлі. Зазначено, що торговельними підприємствами застосовуються й інші інноваційно-технологічні види послуг з продажу товарів та обслуговування споживачів, зокрема омніканальне обслуговування, еквайринг, каси самообслуговування, інтернет речей (IoT), чат-боти та персональні помічники тощо. Резюмовано, що активізація управління інноваційною діяльністю забезпечує торговельному підприємству конкурентні переваги. Використання інновацій у сфері торгівлі та комерційній діяльності допоможе утримати клієнтів та сприятиме досягненню високого рівня їх задоволеності, дозволяючи пропонувати покупцям необхідні їм послуги та продукти. Competition, the desire to win a greater share of the market, increasing the volume of sales and widening of the consumers circle of certain products and services, the struggle for customers interest, etc., motivates trading enterprises and different commercial structures to find new ways to develop their business. Regarding the above, the implementation and exploitation of the possibilities of innovative forms of business activities is particularly relevant and requires detailed study. The article examines the implementation of innovative business forms in the trade and commercial spheres. It has been noted that competitive effects associated with the economic changes in Ukraine, competition for customers interest and other factors are forcing trading companies and different commercial structures to look for new ways of business development. In the course of the study an analytical survey of commercial and trade activities in Ukraine was conducted. The level of exploitation of different forms of innovation in trade and commerce has been determined. The main trends in the implementation of innovation in the field of trade and commerce are discussed. An economic analysis of the implementation of innovation in the field of trade and commerce is carried out. It is indicated that one of the innovative solutions in the field of trade and commerce is the use of e-commerce as a method of selling goods and services. It has been noted that the popularity of ecommerce technologies is due to their simplicity of use, convenience and quickness — the possibility for the customer to receive the desired purchase in the shortest possible time, regardless of the location where the product is produced or released. The key factors for the development of electronic commerce have been identified. The most significant obstacles regarding the development of electronic commerce have been identified. It is noted that commercial enterprises are also using various other innovative technological types of services for selling of goods and providing services to customers, such as omnichannel service, acquiring, self-service checkouts, Internet of Things (IoT), chat-bots and personal messengers, etc. It is summarized that the active management of innovation activities ensures competitive advantages for the trading company. The use of innovations in the field of trade and commercial activities will help retain customers and contribute to achieving a high level of their satisfaction, allowing them to offer their customers the necessary services and products.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сатир Л.М., Кепко В.М., Стаднік Л.І., Кепко О.І. Аналітичний огляд інноваційних форм бізнесу у торговельній та комерційній сферах підприємницької діяльності. Економіка та держава. № 6, 2022, С. 16-21.