HEAVY METALS IN BLACK-EARTH SOIL AND WINTER WHEAT

Немає доступних мініатюр
Дата
2014-05-23
Автори
Світовий, Валерій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
СНУЯЄиП
Інструкція
In the case of prolonged absence of fertilizer application (over 45 years), the gross content and content of mobile compounds of arsenic, cadmium, zinc, cuprum, cobalt, chromium and plumbum in chernozem do not exceed the MPC. A slight excess was found for the gross content of vanadium compounds. Winter wheat grains grown on podzol ash without the use of fertilizers are safe for humans with zinc, cuprum, cobalt and chromium compounds. It is worrying that the maximum concentration of arsenic and plumbum compounds is exceeded. Further studies are needed to determine the causes of this phenomenon. The low level of winter wheat provision in the mating phase of the zinc and copper compounds gives reason to recommend them as micro fertilizers.
Опис
За умов тривалої відсутності внесення добрив (понад 45 років) валовий вміст та вміст рухомих сполук арсену, кадмію, цинку, купруму, кобальту, хрому та плюмбуму в чорноземі опідзоленому не перевищує ГДК. Незначне її перевищення встановлено стосовно валового вмісту сполук ванадію. Зерно пшениці озимої, вирощене на чорноземі опідзоленому без застосування добрив, є безпечним для людини за вмістом сполук цинку, купруму, кобальту та хрому. Викликає занепокоєння перевищення гранично допустимої концентрації в ньому сполук арсену та плюмбуму. Для встановлення причин такого явища необхідні подальші дослідження. Низький рівень забезпечення озимої пшениці у фазі колосіння сполуками цинку та купруму дає підстави рекомендувати вносити їх у вигляді мікродобрив.
Ключові слова
важкі метали, чорнозем опідзолений, пшениця озима
Бібліографічний опис
10. Світовий В.М., Жиляк І. Д. Важкі метали у чорноземі лпідзоленому та пшениці озимій / В.М. Світовий, І. Д.Жиляк // Актуальные вопросы ядерно-химических технологий и єкологической безопасности: тезисы докладов всеукраинской конференции, Севастополь, 23 мая 2014 г. − Севастополь: СНУЯЄиП, 2014. − С. 91.