ЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ САДІВНИЦТВА: ПІДСУМКИ І РЕЗУЛЬТАТИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Пушкарьова, Тетяна Миколаївна
Карпенко, Віктор Петрович
Сонько, Сергій Петрович
Суханова, Ірина Прохорівна
Дубін, Олександр Михайлович
Василенко, Ольга Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Ред-вид. відділ УНУС
Інструкція
Стаття присвячена підведенню підсумків та окресленню перспектив проведення екологічних наукових досліджень в Уманському НУС. Приводяться основні напрями наукових досліджень кафедри екології та безпеки життєдіяльності: наукове обґрунтування умов виробництва сільськогосподарської продукції високої екологічної якості; екологічний моніторинг стану складових природних та напівприродних екосистем, оцінка вмісту полютантів у продукції тваринництва, антропоекологічний моніторинг; розробка методологічних підходів до збереження і збагачення біологічного різноманіття; дослідження можливості впровадження технологій виробництва продукції високої екологічної якості в зелених садибах - об'єктах екологічного туризму; застосування геоінформаційних технологій в моніторингу довкілля, цивільному захисті та екологічному туризмі. По кожному з наведених напрямів наводяться результати досліджень, зокрема з: вермикультури та її використання як засобу біологічної утилізації органічних відходів; біоіндикації полютантів у грунті повітрі та продуктах харчування; впровадження геоінформаційних систем й ін.
Опис
The article is devoted to summarizing and outlining the prospects of conducting environmental scientific investigations in Uman NUH. The basic research areas of the Department of Ecology and Life Safety are given: the scientific basis of conditions o f agricultural production development of high environmental quality; environmental monitoring of the components of natural and semi-natural ecosystems, evaluation of pollutants content in stockbreeding products, anthropoecological monitoring; development o f methodological approaches to the preservation and enrichment of biological diversity; exploration of the possibility of introducing production technologies o f high environmental quality products in green farmsteads - eco-tourism objects; application of geo-informational technologies in environmental monitoring, civil protection and ecological tourism. For each of the areas, the results o f research are presented, including: vermiculture and its use as a mean o f biological recycling of organic waste; bioindication o f pollutants in air, soil and food; implementation o f geographicinformational systems and others.
Ключові слова
екологічні дослідження, напрями досліджень, продукція високої екологічної якості, геоінформаційні технології, моніторинг
Бібліографічний опис
Карпенко В.П. П’ять років екологічних досліджень в Уманському національному університеті садівництва: перші підсумки і результати / [Карпенко В. П. , Сонько С. П. , Суханова І. П., Дубін О. М., Василенко О. В., Пушкарьова Т. М.] ∕∕ Вісник Уманського національного університету садівництва. – Умань: Ред-вид. відділ УНУС, 2014. – С. 64-76.