Особливості внутрішньої форми фразем із ад’єктивами термічної семантики

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Бечко, Яна Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго
Інструкція
У статті аналізуються особливості внутрішньої форми фразеологізмів, що включа- ють полісемантичні ад’єктиви термічної семантики англ. hot, нім. heiß та укр. гарячий, а також розглядаються такі аспекти внутрішньої форми як прозорість, образність, метафоричний та метонімічний характер. Автор також з’ясовує, як внутрішня форма таких фразеологізмів співвідноситься з тими чи іншими фразеологічно пов’язаними вторинними значеннями відповідних ключових лексем. В статье анализируются особенности внутренней формы фразеологизмов, включа- ющих многозначные адъективы термической семантики англ. hot, нем. heiß и укр. гаря- чий, а также рассматриваются такие аспекты внутренней формы как прозрачность, образность, метафорический и метонимический характер. Автор также выясняет, как внутренняя форма таких фразеологизмов соотносится с теми или иными фразе- ологически связанными вторичными значениями соответствующих ключевых лексем. The author analyses the peculiarities of the inner form of idioms which include polysemantic adjectives of thermal semantics Eng. hot, Ger. heiß and Ukr. гарячий and considers such features of inner form as clarity, imagery, metaphoric/metonymic nature. The author also finds out how the inner form of these phraseological units correlate wi
Опис
Фахове видання
Ключові слова
фразема, внутрішня форма, ключове слово, смисловий розвиток, структура, семантема, багатозначність, фразема, внутренняя форма, ключевое слово, смысловое развитие, структура, семантема, многозначность, idiom, inner form, key lexical component, sense development, structure, semanteme, polysemy
Бібліографічний опис
Бечко Я.В. Особливості внутрішньої форми фразем із ад’єктивами термічної семантики / Я.В. Бечко // Мова і Культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип.16. – Т.I(163). – С. 194-200.