Social Aspects of State Regulation of Agricultural Production

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Барабаш, Леся Віталіївна
Мальований, Михайло Іванович
Осіпова, Алла Анастасіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Кривий Ріг
Інструкція
State regulation of agricultural production in Ukraine is aimed at increasing production and ensuring food security of the country and its population. However, the low level of social development, as well as social problems, which in rural areas among the population have now become particularly acute, reduce the potential of this area of the national economy. That is why the question arises of finding active incentives, tools and mechanisms that would encourage the rural population to act and create a promising basis for improving its social status. One of the main existing problems of state regulation of agricultural production in Ukraine is the provision of financial incentives to large agricultural producers. And although such a policy has allowed to increase export potential, but has led to the destruction of rural areas and the impoverishment of the rural population. The intensive activities of these producers on the basis of intensive technologies have led to significant imbalances in the development of the industry with the prevalence of crop production and the decline of livestock, reduced soil quality, as well as rising unemployment of the rural population. This has led to an increase in the shadow sector through illegal activities and hidden income.
Опис
Державне регулювання сільськогосподарського виробництва в Україні спрямоване на нарощування обсягів виробництва продукції і забезпечення продовольчої безпеки країни та її населення. Однак низький рівень соціального розвитку, а також проблеми соціального характеру, що у сільській місцевості серед сільського населення наразі набували особливої гостроти, знижують потенційні можливості даної сфери національного господарства. Саме тому постає питання пошуку активних стимулюючих засобів, інструментів і механізмів, які б спонукали сільське населення до діяльності та створили перспективне підґрунтя для покращення його соціального становища. Однією з основних існуючих проблем державного регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні є надання переваги у фінансовому стимулюванні великим сільськогосподарським виробникам. І хоча така політика дозволила наростити експортний потенціал, однак призвела до руйнації сільських територій і зубожіння сільського населення. Провадження згаданими виробниками діяльності на основі інтенсивних технологій призвели до значних дисбалансів у розвитку галузі з превалюванням рослинництва та занепадом тваринництва, зниження якості ґрунтів, а також до зростання рівня безробіття сільського населення. При цьому серед сільського населення означилася тенденція до нарощування тіньового сектору за рахунок провадження нелегальної діяльності й одержання прихованих доходів. Проте, як засвідчує зарубіжна практика, саме малі форми сільськогосподарського виробництва, до яких в Україні відносяться особисті селянські господарства, є найперспективнішими виробниками якісної, органічної сільськогосподарської продукції. Особливо ефективно такі виробники здійснюють свою діяльність в межах об’єднань, до яких віднесено територіальні виробничі кластери.
Ключові слова
державне регулювання, державна підтримка, сільськогосподарське виробництво, state regulation, the state support, сталий розвиток
Бібліографічний опис
1. Barabash, L., Malovanyi, M., Osipova, A. (2021, March). Social Aspects of State Regulation of Agricultural Production. In SHS Web of Conferences (Vol. 100, p. 04001). EDP Sciences. Barabash L., Malovanyi M., Osipova A. Social Aspects of State Regulation of Agricultural Production //SHS Web of Conferences. EDP Sciences, 2021. Т. 100. С. 04001.