Накладні і непрямі витрати підприємства як інструмент управлінського обліку

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-04
Автори
Кучеренко, Тамара Євгеніївна
Матрос, Олена Миколаївна
Підлубна, Ольга Дмитрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Електронне фахове видання. Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.
Інструкція
У статті розглянуто сутність загальновиробничих та адміністративних витрат та різні підходи до їх обліку. Наведено їх детальну класифікацію та запропоновано її удосконалити. У результаті розроблено матрицю загальновиробничих витрат, що істотно полегшує не тільки калькулювання фактичних витрат, але і розроблення бюджетів і планових кошторисів підприємства. Удосконалено аналітичний облік досліджуваних витрат та запропоновано накопичувальну відомість аналітичного обліку витрат до рахунку 92 «Адміністративні витрати». Перспективним напрямом дослідження є поділ витрат із можливістю їх економії та без можливості їх економії (контролю).
Опис
Саття у фаховому виданні
Ключові слова
загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, матриця витрат, управлінські рішення, управлінський облік, методика обліку витрат., общепроизводственные расходы, административные расходы, матрица затрат, управленческие решения, управленческий учет, методика учета затрат., general production costs, administrative expenses, cost matrix, managerial decisions, management accounting, cost accounting methodology
Бібліографічний опис
Кучеренко Т.Є., Матрос О.М., Підлубна О.Д. Накладні і непрямі витрати підприємства як інструмент управлінського обліку // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне фахове видання. 2018. Вип. 22. URL: http://global-national.in.ua/issue-22-2018/30-vipusk-22-kviten-2018-r/4030-kucherenko-t-e-matros-o-m-pidlubna-o-d-nakladni-i-nepryami-vitrati-pidpriemstva-yak-instrument-upravlinskogo-obliku