Ferum and manganese in podzol black earth and winter wheat grown on it

Немає доступних мініатюр
Дата
2014-03-11
Автори
Світовий, Валерій
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ЗАТ "Нічлава"
Інструкція
Таким чином, за умов тривалої відсутності внесення добрив (понад 45 років) валовий вміст та вміст рухомих сполук манґану в чорноземі опідзоленому не перевищує ГДК. При цьому ґрунт має помірно високий валовий вміст сполук феруму, а вміст його рухомих сполук знаходиться на рівні фонових показників для чорноземних ґрунтів. Валовий вміст феруму та манґану в зерні пшениці озимої відповідає фоновому рівню вмісту цих сполук у зерні пшениці, що вирощена на чорноземних ґрунтах. Оптимальний рівень забезпечення сполуками феруму та манґану вегетуючих рослин пшениці озимої у фазі колосіння дає підстави не рекомендувати вносити сполуки феруму та манґану у вигляді мікродобрив під час вирощування пшениці озимої на чорноземі опідзоленому.
Опис
In the case of prolonged absence of fertilizer application (over 45 years), the gross and mobile contents of manganese in the subzolene chernozem do not exceed the MPC. Thus, the soil has a moderately high gross content of ferum compounds, and the content of its mobile compounds is at the level of background indicators for black earth soils. The gross content of ferum and manganese in winter wheat grains corresponds to the background content of these compounds in wheat grains grown on black earth soils. The optimal level of supply of fermental and manganese compounds to the growing plants of winter wheat in the mating phase gives reason not to recommend the introduction of microfertilizer compounds of ferum and manganese during winter wheat cultivation on podzol black soil.
Ключові слова
ФЕРУМ, МАНҐАН, родючість грунту
Бібліографічний опис
Світовий В.М. Ферум і манган у чорноземі опідзоленому та вирощеніій на ньому пшениці озимій / В.М. Світовий, І.Д. Жиляк // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених, 11-12 березня 2014 р/ редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. − К.: ЗАТ "Нічлава", 2014 − 80-81 с.