СТРАТЕГІЯ МІНІМІЗАЦІЇ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧОГО ВПЛИВУ ЕКСПОРТНИХ ЗАГРОЗ НА ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-06
Автори
Клименко, Лідія Василівна
Альошкіна, Людмила Петрівна
Пітель, Ніна Якимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Бізнес-навігатор
Інструкція
У статті розглянуто наукові підходи до трактування поняття «загроза» та запропоновано авторське бачення даної проблематики. Ідентифіковано важливість глобальних загроз та запропоновано систематизацію сучасних експортних загроз. Проаналізовано сучасні тенденції функціонування вітчизняних виробників експортоорієнтованих видів аграрної продукції, під впливом посилення зовнішньоекономічних чинників, асиметрії зовнішньоекономічних зв’язків та внутрішніх закономірностей економічного зростання. Визначено компоненти регуляторної системи України у протидії глобальним дисбалансам. Розроблено стратегію мінімізації впливу експортних загроз на діяльність вітчизняних аграрних формувань яка передбачає регулятивність економіки відповідно до вимог міжнародного економічного середовища.
Опис
The article deals with scientific approaches to the interpretation of the concept of “threat” and proposes the authors’ vision of the given problem. The importance of global threats is shown and systematization of modern export threats is proposed. Under the influence of strengthening foreign economic factors, asymmetry of foreign economic relations and internal laws of economic growth, modern tendencies of functioning domestic manufacturers of export-oriented types of agrarian products are analyzed. The components of the regulatory system of Ukraine in counteracting global imbalances are determined. The strategy for minimizing the destabilizing effect of export threats on the activities of domestic agrarian organizations is developed. It provides the economy regulation in accordance with the requirements of the international economic environment.
Ключові слова
управління експортом, регуляторна система України, експортні загрози, зовнішньоторгівельний оборот, аграрні формування, стратегія, міжнародна економіка, конкурентоспроможність
Бібліографічний опис
Бізнес-навігатор. Випуск №2 (45). 2018. С. 138-143