Основні чинники, що формують конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Автори
Нагернюк, Діана Валентинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ `ДКС Центр`
Інструкція
В статті розглянуто основні чинники, що формують конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства та здійснено їх систематизацію. Запропоновано авторський підхід щодо класифікації чинників, конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства. Встановлено, що ресторанний бізнес, з одного боку, є одним із засобів високоліквідного використання капіталу, а з іншого − середовищем із високим ступенем конкурентності. Визначено, що особливий характер конкуренції у ресторанному бізнесі пов’язаний з функціями, що взагалі властиві підприємствам: виробництво, реалізація та організація споживання продукції. Така комплексність та поєднання функцій виробничої та невиробничої сфер обумовлює ускладнення предмету конкуренції на підприємствах ресторанного господарства. На основі узагальнення та аналізу результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних учених, пропонується для оцінки конкурентоспроможності закладу ресторанного господарства використовувати такі основні чинники, як продукція, послуги, персонал, імідж та ціна.
Опис
The article examines the main factors forming the competitiveness of enterprises of catering business. Their systematization is made as well. An author’s approach to classification of factors, competitiveness of enterprises of catering business is offered. It was established that the catering business, on the one hand, is one of means to use highly liquid capital, and on the other hand, it is the environment with a high degree of competitiveness. It was determined that the special nature of competitiveness in the catering business is related to the functions that generally inherent in enterprises: production, sale and organization of product consumption. This integration and combination of features of production and nonproduction areas causes the complexity of the subject of competitiveness in the enterprises of catering business. Based on the generalization and analysis of the research results of domestic and foreign scientists the following basic factors are offered to use for assessment of the competitiveness of institutions of catering business as: products, services, staff, image and price.
Ключові слова
ресторан, чинники, конкурентоспроможність, офіціант, сервіс, клієнт
Бібліографічний опис
Нагернюк Д.В. Основні чинники, що формують конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства / Д.В. Нагернюк // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2016. – № 9.