Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю на засадах компетентнісного підходу

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Лазарєв, Олег Вячеславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2014. У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано новий підхід до розв’язання актуального завдання, що полягає у визначенні та експериментальній перевірці педагогічних умов формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю на засадах компетентнісного підходу, якими є: системна і постійна мотивація ґрунтовного оволодіння майбутніми фахівцями аграрного профілю професійними комунікативними елементами; цілеспрямований відбір та оптимізація змісту навчального матеріалу з метою оволодіння майбутніми фахівцями аграрного профілю професійними назвами та фаховими поняттями шляхом логічного структурування; реалізація системи методів і форм навчання, спрямованих на поетапне оволодіння майбутніми фахівцями аграрного профілю структурними компонентами професійної комунікативної компетентності; сформованість готовності викладачів аграрних ВНЗ до формування професійної комунікативної компетентності студентів. Розроблено модель формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю, ефективність якої забезпечили визначені педагогічні умови. Розроблено і впроваджено у навчально-виховний процес аграрних ВНЗ спецкурс «Формування професійної комунікативної компетентності майбутнього аграрія» для майбутніх агрономів, а також блок семінарів-практикумів «Основи формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю на засадах компетентнісного підходу» для викладачів аграрних ВНЗ.
Опис
Ключові слова
компетентнісний підхід, професійна комунікативна компетентність, формування професійної комунікативної компетентності, майбутні фахівці аграрного профілю, педагогічні умови, модель
Бібліографічний опис
Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю на засадах компетентнісного підходу [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Лазарєв Олег Вячеславович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2014. - 20 с.