ЕКОЛОГО-ФІТОМЕЛІОРАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИНАНТРОПНИХ ВИДІВ ТРАВ В УРБОЕКОСИСТЕМАХ М. ЛЬВОВА

Немає доступних мініатюр
Дата
2010
Автори
Пушкарьова, Тетяна Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ТОВ "ДІА"
Інструкція
Дисертація присвячена вивченню еколого-фітомеліоративної ролі синантропних видів трав у функціонуванні урбоекосистем м. Львова та з’ясуванню перспектив їх використання в озелененні. Досліджено участь синантропних видів трав у формуванні рослинності урбоекосистем залежно від рівня трансформованості й часу забудови території, охарактеризовано роль адвентивних рослин як складової фітобіоти міста у цьому процесі, з’ясовано значення синантропів для розвитку первинних сукцесій рослинності в урбоекосистемах. Наведені в роботі результати вивчення зміни параметрів ґрунтів (кислотності, вмісту гумусу тощо) під впливом функціонування угруповань синантропних видів трав відображають важливе еколого-фітомеліоративне значення останніх.
Опис
The dissertation is devoted to the investigation of ecological and phytomeliorative role of synanthropic grass species in Lviv urboecosystems functioning as well as studying the prospects of their usage in planting greening. Synanthropic grass species chare in the formation of urboecosystems vegetation depending on their transformation level and the time of the area construction has been investigated. The role of adventitious plants as a constituent part of a city phytobiot in that process has been described. The importance of synanthrops for the development of primary succession of vegetation in urboecosystems has been found out. The results obtained from the study of soil parameters changes (such as acidity, humus contents, etc.) under the influence of synanthropic grass species groups functioning, their great ecological and phytomeliorative importance.
Ключові слова
синантропні види трав, урбоекосистеми, еколого-фітомеліоративне значення рослин, газони, новобудови, ґрунти
Бібліографічний опис
Пушкарьова Т. М. ЕКОЛОГО-ФІТОМЕЛІОРАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИНАНТРОПНИХ ВИДІВ ТРАВ В УРБОЕКОСИСТЕМАХ М. ЛЬВОВА : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 "екологія" / Пушкарьова Тетяна Миколаївна – Київ, 2010. – 21 с.