ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ ЗВО.

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Лазарєв, Олег Вячеславович
Фернос, Юлія Іванінва
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
КПУ
Інструкція
Процеси, що відбуваються у вищій школі, відображають зміни, які мають місце у суспільстві, наукових колах, економіці, політиці, свідомості. Ці зміни вимагають істотного осмислення та серйозного аналізу. Трансформація традиційної парадигми у напрямі особистісно орієнтованої освіти повинна призвести до виходу з кризи всю систему освіти. Сьогодні не можна розглядати особистість лише як сукупність зразків поведінки індивіда. Особистість не сприймає насильства, через це не бажає, щоб її формували. Тому роль сучасної педагогіки полягає не у формуванні, а у допомозі особистості. Поняття компетентності будується, з одного боку, так, щоб воно могло асимілювати нові відкриття та розробки, що стосуються людського пізнання та практики, а з іншого – щоб давало змогу визначати освітні вимоги для кожного типу, профілю, ступеня освітніх систем. Вирішення протиріччя між стандартами підготовки та індивідуальним розвитком особистості перебуває на шляху освітнього процесу, який є складним, відкритим і динамічним, що створює можливості кожному студенту розвиватися як індивідуальності на основі вибору своїх особистісно значущих цілей і завдань самоосвіти, які є сукупністю різних зразків, заданих суспільством. Майбутній фахівець має загальнокультурну компетентність, якщо він компетентний у ситуаціях, які виходять за межі його професійної сфери. Якщо у професійній компетентності одну з провідних ролей відіграє проблемно-практичний аспект, то у загальнокультурній компетентності провідну роль відіграють смисловий та комунікативний аспекти. Саме на формування загальнокультурної компетенції спрямована базова освіта, тому ця освітня цінність вимагає спеціального змістовного розгляду та аналізу. У сфері загальнокультурної компетентності головним є визначення ситуацій, що вимагають підготовки. Їх можна виділяти та класифікувати за різними критеріями з відповідних дисциплін і галузей знань, відповідно до залучених цінностей, що забезпечуються соціальними інститутами. Із погляду освіти оптимальною є класифікація сфер відповідно до груп культурних зразків у найширшому сенсі, значущих для компетентності у кожній сфері. Тому призначення базової загальної освіти полягає саме у відтворенні та розвитку цих груп зразків для формування загальнокультурної компетентності студентів у відповідних сферах
Опис
Ключові слова
заклад вищої освіти (ЗВО), професійна компетентність, особистісно зорієнтована освіта, формування, модель, майбутній фахівець.
Бібліографічний опис
Лазарєв О., Фернос Ю. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ ЗВО. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2021. Вип. 75. 188 с. Т. 2 С. 107-111. DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.75-2.20