Фізичний стан чорнозему опідзоленого за мінімалізації основного обробітку в короткоротаційних сівозмінах

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Калієвський, Максим Валерійович
Костогриз, Петро Васильович
Єщенко, Володимир Омельянович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Едельвейс
Інструкція
У статті аналізуються зміни основних агрофізичних показників родючості чорнозему опідзоленого під впливом різних заходів мінімалізації основного обробітку. В одному із стаціонарних дослідів із п’ятипільною польовою сівозміною заходами мінімалізації були зменшення глибини основного обробітку і заміна полицевої оранки плоскорізним розпушуванням, а в іншому – заміна глибокої оранки мілкою культивацією і повне виключення основного обробітку з технології вирощуваних культур. Досліджувані заходи мінімалізації основного обробітку незначно погіршували фізичний стан, однак жоден досліджуваний агрофізичний показник родючості ґрунту при цьому не виходив за межі оптимальності.
Опис
The article analyzes changes in basic agrophysical parameters of fertility of podzolic chernozem under the influence of different methods of minimizing primary tillage. In one stationary experiment with five fields rotation minimizing methods were reducing the depth of basic tillage and replacing moldboard tillage with subsurface plowing; in other experiment – replacing deep depth of plowing with shallow cultivation and complete getting out of the main cultivation in crop growing technology. Investigated minimization measures worsened slightly basic soil physical condition, but none study agrophysical indicator of soil fertility does not go beyond optimality.
Ключові слова
мінімалізація обробітку, чорнозем опідзолений, структурність, загальна пористість, щільність складення
Бібліографічний опис
Калієвський М.В. Фізичний стан чорнозему опідзоленого за мінімалізації основного обробітку в короткоротаційних сівозмінах / М. В. Калієвський, П. В. Костогриз, В. О. Єщенко // Зб. наук. пр. ННЦ «Інститут землеробства НААН». – 2015. – Вип. 2. – С. 58–65..