ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Михайловина, Світлана Олексіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Інструкція
В статті розглянуто особливості організації та методології формування Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) у відповідності до змін нормативно-правової бази. Запропоновано удосконалення методики отримання оперативної й точної інформації про фінансові результати на сільськогосподарських підприємствах. Досліджено суттєвість змін при формуванні Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) у відповідності до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1.
Опис
The article considers peculiarities of organization and methodology of forming Profit and Loss Account (Income Statement) in the accordance with regulatory changes. The improvement of methods of receiving update and accurate information on financial results at farm enterprises has been suggested. Essentiality of changes during the formation of Profit and Loss Account (Income Statement) in accordance with National Provisions (Standards) of Business Accounting №1 has been studied.
Ключові слова
фінансові результати, сукупний дохід, прибуток, витрати, улосконалення
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету : Серія. Економіка. — К. : Одеський національний університет, 2015. — том 20. Випуск 2/2. — С. 180 - 185.