МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАНЯ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ЗАБУР’ЯНЕНОСТІ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ ВІД НОРМ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДУ ЕКСПЕРТ ПРО

Немає доступних мініатюр
Дата
2023
Автори
Олександр Заболотний
Альона Заболотна
Лідія Шубенко
Анна Даценко
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Таврійський науковий вісник
Інструкція
Наведено результати досліджень стосовно впливу норм гербіциду Експерт Про, м.д. на рівень забур’яненості посівів кукурудзи, змодельовано кореляційну залежність кілько- сті та маси бур’янів від норми використання перпарату. Проведеними дослідженнями встановлено, що за обліку рівня забупяненості через місяць після внесення гербіциду кількість бур’янів у варіанті досліду зі внесенням 1,25 л/га препарату знизилася на 78% за кількістю й на 75% – за масою. За використання 1,50 л/га гербіциду кількість та маса бур’янів проти контролю знизилася на 83 і 85% відповідно, а при дії 1,75 л/га – на 90 і 89% відповідно до норм. Найбільший відсоток знищення сеге- тальної рослинності як за кількістю, так і за масою спостерігався у разі внесення 2,00 л/га гербіциду – відповідно на 92 і 93%. За виконання повторного обліку рівня сегетальної рослинності перед збиранням вро- жаю спостерігалося певне зростання як кількості так і маси бур’янів в агрофітоценозі кукурудзи, що спричинено появою нових сходів у проміжку між обліками.Зокрема, як і за попереднього обліку, найбільший відсоток усунення сегетальної рос- линності спостерігався у разі застосування 2,00 л/га гербіциду. У цьому варіанті досліду кількість й маса бур’янового компоненту знизилася порівняно з контролем на 92%. У результаті моделювання кореляційної залежності рівня забур’яненості посівів кукурудзи від норми внесення гербіциду спостерігається тісний (r² = 0,94 – для кілько- сті бур’янів та r² = 0,98 – для маси бур’янів) обернений кореляційний зв'язок між рівнем забур’яненості посівів кукурудзи та нормою застосування гербіциду, оскільки зі збільшен- ням факторної ознаки (норма внесення препарату) спостерігається зменшення резуль- тативної ознаки (рівень забур’яненості) що описується такими рівняннями регресії: y = 173,66x–1,486 де у – кількість бур’янів у посіві кукурудзи, шт/м2; х – норма внесення гербіциду Експерт Про, мд, л/га та y = 623,54x–1,45 де у – маса бур’янів у посіві кукурудзи, г/м2; х – норма внесення гербіциду Експерт Про, мд, л/га З аналізу отриманого експериментального матеріалу випливає, що застосування гер- біциду Експерт Про, м.д. дає змогу ефективно контролювати рівень забур’яненості посі- вів кукурудзи, особливо за внесення 2,00 л/га препарату. Моделювання кореляційних зв’язків свідчить про наявність тісного оберненого кореляційного зв’язку між факторною озна- кою, тобто нормою використання гербіциду, та кількістю й масою бур’янів на 1 м2, які є результативними ознаками.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Заболотний О.І., Заболотна А.В., Шубенко Л.А., Даценко А.А. Математичне моделюваня кореляційної залежності забур’яненості посівів кукурудзи від норм застосування гербіциду Експерт Про. Таврійський науковий вісник. 2023. №130. С. 64–68.