ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Немає доступних мініатюр
Дата
2007-10
Автори
Бечко, Валентин Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ: ННЦ "Інститут аграрної економіки"
Інструкція
Бечко В.П. Формування та ефективність використання оборотних засобів в сільськогосподарських підприємствах. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК). – Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН, Київ, 2007. Дисертацію присвячено питанням удосконалення формування оборотних засобів сільськогосподарських підприємств з метою підвищення ефективності використання та оптимізації джерел їх фінансування. Уточнено економічну сутність оборотних засобів, що дозволило внести пропозиції щодо удосконалення їх складу. Проаналізовано забезпеченість сільськогосподарських підприємств оборотними засобами та джерелами їх формування. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення механізму формування джерел поповнення оборотних засобів через систему авансування заготівельними організаціями. Запропоновано методику визначення показника наявності власних і прирівняних до них оборотних засобів. Рекомендовано систему показників для здійснення всебічного аналізу ефективності використання оборотних засобів, що дозволить визначити шляхи підвищення їх використання. Обґрунтовано необхідність відновлення нормування оборотних засобів як пріоритетного напряму підвищення ефективності їх використання. Розроблено рекомендації щодо розмежування операційного та інвестиційного балансів.
Опис
Ключові слова
засоби, джерела фінансування оборотних засобів, нормування, забезпеченість, формування оборотних засобів, ефективність., средства, источники финансирования оборотных средств, нормирование, обеспеченность, оперативный контроль, формирование оборотных средств, эффективность.
Бібліографічний опис
Бечко Валентин Петрович. Формування та ефективність використання оборотних засобів в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : за спец. 08.00.04 / В. П. Бечко. - К., 2007. - 22 с.