ОЦІНКА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКИХ ЖИТЕЛІВ В УМОВАХ ЗАБРУДНЕННЯ СЕРЕДОВИЩА ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Василенко О.В., Гурський І.М., Шевченко Н.О., Сорока Л.В., Косенко Ю.Ю.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Таврійський науковий вісник
Інструкція
На основі власних досліджень проведена оцінка безпеки життєдіяльності міських жителів в умовах забруднення урбоекосистеми важкими металами. Наслідком такого забруднення ґрунтів є погіршення комфортності середовища проживання і здоровя місь- ких мешканців, зниження інвестиційної привабливості житлових і суспільно-ділових квар- талів. Мікрочастинки ґрунтів і токсиканти, що містяться в них, здатні стати причиною різних хвороб при проникненні в організм людини, особливо у дітей і літніх людей. Таким чином, метою роботи є комплексна оцінка забруднення урбоґрунтів території міста Умань Черкаської області сукупністю важких металів. Під час проведення даного нау- кового дослідження використовували загальнонаукові методи, а саме, польовий, кількіс- но-ваговий, лабораторний, розрахунково-порівняльний, математично-статистичний. В результаті досліджень можна зробити висновок, що показники валового вмісту важких металів Cu та Zn в ґрунтах м. Умань не перевищують ГДК. Оскільки особливу небезпеку для живих організмів складають рухомі форми важких металів, які здатні засвоюватись рослинами та в подальшому потрапляти до організму людини та абіотич- ного складника екоситем, було проведено спектральний аналіз вмісту рухомих форм важ- ких металів у ґрунтах міста. Встановлено, що вміст Ni та Pb значно перевищує ГДК, особливо на ділянках міста з інтенсивним транспортним навантаженням. Кореляційний аналіз засвідчив, що між вмістом рухомих форм важких металів та рівнем онкологічних захворювань існує кореляція низького та середнього рівня (r=0,40–0,52). Для Pb та Ni, вміст яких значно перевершує ГДК, кореляція становила 0,40 та 0,49, відповідно. Отже, результати дослідження якісного і кількісного складу забруднюючих речовин ґрунту, а саме важких металів території м. Умань Черкаської області, демонструють екологічну небезпеку забруднення. Встановлено, що концентрації забрудників (Ni та Pb) перевищують гранично допустиму норму в середньому у 1,5 та 4 рази відповідно. Такий екологічний стан ґрунтів характеризується підвищеною небезпекою розвитку онкозахво- рювань населення міста та прилеглих територій.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Василенко О.В., Гурський І.М., Шевченко Н.О., Сорока Л.В., Косенко Ю.Ю. ОЦІНКА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКИХ ЖИТЕЛІВ В УМОВАХ ЗАБРУДНЕННЯ СЕРЕДОВИЩА ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ. Таврійський науковий вісник, 2022 (123). С.232-238.