Чисельність окремих еколого-трофічних груп мікроорганізмів у ризосфері сочевиці за дії біологічних препаратів

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Карпенко, Віктор Петрович
Новікова, Тетяна Петрівна
Притуляк, Руслан Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Дніпро
Інструкція
Зростання обсягів використання хімічних речовин у сільськогосподарському виробництві спричиняє все біль- ший негативний вплив на мікробні угруповання. Тому вивчення їх структури і складу є фундаментальним завданням у з’ясуванні проблем спрямованості проходження біологічних процесів у ґрунті з метою біологізації технологій вирощування сільськогосподарських культур. Наведено результати польового досліду з вивчення впливу мікробного препарату Rhizobium leguminosarum biovar viceae штам К-29 (1 л/т насіння) і регулятора росту рослин Регоплант (250 мл/т – передпосівна обробка насіння; 50 мл/га – посходове внесення) на чисельність мікробіоти окремих еколого-трофічних груп у ризосфері сочевиці сорту Лінза. Чисельність мікроорганізмів визначали у фази бутонізації та цвітіння культури після посходового внесення регулятора росту рослин на середовищах МПБ (амоніфікувальні), С. М. Виноградського (нітрифікувальні), О. О. Імшенець- кого та Л. І. Солнцевої (целюлозолітичні) та виражали в колонієутворюючих одиницях (КУО) в 1 г абсолютно сухого ґрунту. Встановлено, що за комплексного використання досліджуваних біологічних препаратів розвиток еколого-трофічних груп мікроорганізмів у ризосфері сочевиці значно активізувався, проте найбільша чисельність нітрифікувальних, амоніфікуваль- них та целюлозолітичних мікроорганізмів простежувалась у варіантах досліду зі застосуванням регулятора росту рослин Ре- гоплант 50 мл/га, внесеного на фоні передпосівної обробки насіння мікробним препаратом Rhizobium leguminosarum biovar viceae штам К-29 (1 л/т насіння) у суміші з Регоплантом 250 мл/т, де перевищення до контролю становило в середньому 40‒63%. Одержані дані доповнюють наукові уявлення стосовно вивчення впливу біологічних препаратів на мікробіологічну активність ґрунтових мікроорганізмів у ризосфері сочевиці та складають перспективу щодо розробки біологізованої техно- логії вирощування культури.
Опис
In connection with the increasing application of chemical substances in the farm production, the microbial associations are being exposed to a bigger negative influence. Therefore, researching of a structure and consistency of the microbial associations is a fundamental task on the way to examine the directions of the biological processes in a soil in purpose to biologize the growing technologies of farm crops. This article presents the results of a field experiment on studying of influence of the microbial preparation (Rhizobium leguminosarum biovar viceae strain К-29, w. s., 100 ml/hа seed rate), and the plant growth regulator Regoplant (presowing treatment of seeds 250 ml/t), with its further post-emergence application at the rates 50 ml/ha) on the microbiota quantity of particular ecological-trophic groups in the lentil rhizosphere of Linza variety. The quantity of the microorganisms in the phase of budding and blooming after application of the plant growth regulator was investigated on the different substrates: MPB (ammonifiers), S. M. Vynohradskoho (nitrifyiers), O. O. Imshenetskoho and L. I. Solncevoi (cellulolytic). The quantity of the microorganisms was denominated in colony-forming units (CFU) in 1 gram of dry soil. It is established, that developing of the ecological-trophic groups of microorganisms in rhizosphere of the lentil was considerably activated in the case of complex application of the investigated biological preparations. The biggest quantity of the nitrifying, ammonifying and cellulolytic microorganisms in the lentil rhizosphere was noticed in the variants of the experiment with pre-sowing treatment of seeds with the mixture of microbial preparation (Rhizobium leguminosarum biovar viceae strain К-29, 100 ml/hа seed rate) and plant growth regulator Regoplant (250 ml/t) with its further postemergence application at the rates 50 ml/ha, where the average exceeding compared to control was 63%, 50% and 40% for the ammonifying, nitrifying, and cellulolytic microorganisms. The data obtained complement the scientific understanding of the study of the influence of biological preparations on the microbiological activity of soil microorganisms in the lentil rhizosphere and formation of perspective for the development of biologically technology of growing culture.
Ключові слова
нітри-, амоніфікувальні та целюлозолітичні мікроорганізми, гельна форма мікробного препарату, сочевиця, регулятори росту рослин та фази їх розвитку
Бібліографічний опис
Карпенко В. П., Новікова Т. П., Притуляк Р. М. Чисельність окремих еколого-трофічних груп мікроорганізмів у ризосфері сочевиці за дії біологічних препаратів. Agrology. Дніпро. 2019. № 2 (3). С. 146-150